Програма дій на 2015-2020 pp.

ponlogo1Програма дій Кіровоградської міської організації профспілки працівників освіти і науки України на 2015-2020 pp.

З метою забезпечення реалізації ст..2 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, представляючи та захищаючи права членів профспілки на працю і відпочинок, належні безпечні і здорові умови праці, її оплату. Соціальне забезпечення та інші соціально-економічні і духовні права та інтереси, міська організація Профспілки працівників освіти і науки України визначає такі пріоритети соціальної стратегії:

 1. Забезпечення на основі Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, чинного законодавства в галузі освіти, праці і її оплати та охорони, соціального страхування і ін., Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, правового обґрунтування діяльності всіх структурних підрозділів профспілкової організації міста. Забезпечення правового захисту членів профспілки, правового всеобучу профспілкового активу.
 2. Удосконалення форм і методів реалізації представницької функції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, співпраці з державними фондами соціального страхування та пенсійним, а також з громадськими організаціями.
 3. Подальший розвиток та удосконалення соціального партнерства у забезпеченні соціально-економічного захисту членів профспілки, реалізації Національної доктрини розвитку освіти, законодавчих та нормативних актів у сприянні галузі, державної та міської програм “Вчитель”, гарантій держави працівникам галузі через колективні договори і угоди.
 4. Забезпечення захисту гарантованих Конституцією України законних прав та інтересів освітян і членів їх сімей на загальнодоступне користування надбаннями національної та світової культури, свободоінтелектуальної, народної, художньої творчості, задоволення духовних потреб, подальшого розвитку культурно-масової, спортивно-масової, оздоровчо-дозвіллєвої роботи.
 5. Організаційне зміцнення профспілкової організації на основі принципів єдності, солідарності, взаємодопомоги, зміцнення статутної дисципліни, налагодження чіткої взаємодії всіх організаційних ланок, підвищення рівня відповідальності виборних органів міської організації, профспілкових кадрів і активу, переорієнтації на нову модель діяльності у нових соціально-політичних умовах.

З метою здійснення результативної статутної діяльності профспілкових організацій, комітетів профспілки забезпечувати дотримання спільної тактики дій:

І.   У сфері законодавчого обґрунтування статутної діяльності, забезпечення правового захисту.

 1. Забезпечувати єдність дій, спільних солідарних заходів виборних органів профспілки, адекватних діям роботодавця на підставі чинного законодавства з питань освіти, оплати та охорони праці, відпусток, молодіжної політики, трудових спорів, КЗпП та Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
 2. Вжити організаційних заходів у всіх структурних підрозділах по забезпеченню безумовного дотримання та виконання норм Закону про профспілки. Роботу комітетів профспілки громадських комісій будувати на основі вимог чинного законодавства та Статуту профспілки.
 3. З метою забезпечення у відповідності з Законом про профспілки та Статутом представництва профспілки в органах державної влади і інших структурах влади та громадських організацій, брати активну участь у проведенні виборів до них на основі виборчого законодавства. Переорієнтуватися на нову модель цієї роботи.
 4. Запроваджувати нові форми правового навчання профспілкового активу. Надавати безкоштовну юридичну допомогу членам профспілки шляхом надання усних і письмових консультацій, проведення навчання, захисту трудових інтересів працівників галузі у судових процесах. Добиватися зміцнення зв’язків з державними органами контролю за дотриманням законодавства про працю, особливо у забезпеченні порядку розгляду індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), дотримання законів “Про освіту”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про охорону праці”, “Про оплату праці”, “Про відпустки”, Кодексу законів про працю та ін.

 II. У сфері трудових, соціально-економічних, професійних інтересів працівників

 1. На підставі законодавчо закріплених Законом України про профспілки організаційних норм у стосунках з роботодавцем вживати заходів забезпечення конституційного права кожної особи на працю та освіту, нормальної умови праці, її оплати та охорони, захист від безробіття на основі активізації діяльності по укладанню і реалізації колективних договорів.
 2. Брати активну участь у бюджетному процесі з метою забезпечення бюджетних асигнувань у розмірах відповідно до ст.61 Закону України “Про освіту”, ст.44 Закону України про профспілки, ст.]9 Закону України про охорону праці   і   ін.   Ширше   використовувати   можливості   соціального партнерства, при цьому розвиваючи форми і методи співпраці з владними структурами, депутатським корпусом.
 1. Вживати заходів до забезпечення в повному обсязі вимог ст.57 Закону України “Про освіту”, ст.9 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, особливо у питаннях оплати праці, забезпечення державних гарантій освітянам, поліпшення житлово-побутових умов, в т.ч. через пільгове кредитування, організації харчування, оздоровлення тощо.
 2. Забезпечити практичну реалізацію повноважень, передбачених для профспілкових органів законами “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про охорону праці” та іншими нормативними документами державної та галузевої чинності щодо здійснення громадського контролю за створенням безпечних умов праці та навчання, через колективні договори, забезпечуючи організаційну роботу по виділенню фінансування для профілактичних заходів з охорони праці у відповідності до ст.19 Закону України “Про охорону праці”.
 3. Досягти більш високої результативності у регулюванні трудових і пов’язаних з ними відносин між працівниками і роботодавцями через колективні договори, посилення їх впливу на формування активної соціальної політики у трудових колективах, поліпшення умов праці і життя працівників, членів їх сімей.

 III. У сфері забезпечення захисту духовних інтересів

 1. Забезпечувати посилення організаторської роботи виборних профорганів у питаннях повної реалізації законодавчо визначених прав та повноважень у сфері захисту духовних інтересів працівників галузі щодо питань фізичної культури, спорту, туризму, розвитку культурно-масової роботи, в тому числі через систему колективних договорів;
 • безумовного виконання законодавчо визначеного рівня фінансування освіти і культури, державних соціальних стандартів і нормативів для забезпечення мінімальних гарантованих безоплатних послуг у сфері культури, спорту, дозвілля і відпочинку;
 • реалізація положення ст.44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо обов’язкового відрахування установами, закладами освіти профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культмасової та фізкультурно-оздоровчої роботи, раціонального їх використання.
 1. Сприяти подальшому розвитку самодіяльної художньої творчості, спортивно-масової роботи працівників галузі, студентської молоді, активізації діяльності культурно-масових і спортивно-масових комісій профспілкових комітетів.
 2. Продовжувати та розвивати практику проведення оглядів самодіяльної художньої творчості, спортивних змагань, туристичних заходів, участі у галузевих, міжгалузевих, загальнонаціональних   фестивалях  та спартакіада.
 1. Удосконалювати практику роботи з молодими спеціалістами, форми і методи проведення “Тижня молодого вчителя”, зльотів молодих вчителів, роботи клубів та інших аматорських об’єднань, молодих спеціалістів, узагальнювати та пропагувати кращий досвід цієї роботи.
 2. Вивчати та поширювати практику організації змістовного дозвілля у педагогічних колективах, сприяти подальшому розвитку таких форм роботи, як “Учительська вітальня”, конкурси ерудитів, КВК, конкурсів “Кращий за професією”, учитель року, кращий вихователь, класний керівник і ін.
 3. Продовжити роботу по подальшому зміцненню та розширенню функцій обласного “Фонду Сухомлинського”, роботу по підтримці і розвитку педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського та його послідовників.

Ширше використовувати виховні можливості створеної у області мережі педагогічних музеїв, в т.ч. музеїв В.О.Сухомлинського (у Павлиші та Кіровограді – обласний Будинок вчителя), для соціально-професійної адаптації спеціалістів освіти, пропаганди досвіду роботи кращих із них. Розгортати професійну, виховну роботу шляхом запровадження іменної педагогічної премії ім. В.І.Каюкова.

IV. У сфері організації оздоровлення та відпочинку працівників галузі

 1. Активізувати участь профспілкових комітетів у розробці і організації контролю за виконанням заходів, передбачених колективними договорами, національними програмами з питань безпеки,, гігієни праці і виробничого середовища, медичного забезпечення лікувальними закладами педагогічних працівників, проведенні аналізу втрат по тимчасовій непрацездатності, розробки та здійсненню заходів по зміцненню здоров’я працівників галузі.
 2. Більш широко проводити організаторську роботу по впровадженню нових самодіяльних форм організації дозвілля, поєднання змістового відпочинку з оздоровленням.
 3. Брати активну участь через депутатів Верховної Ради, ЦК профспілки у подальшому формуванні державної політики соціального страхування з метою посилення практичного впливу профспілкових організацій на забезпечення реалізації гарантій соціального страхування.

V. У сфері організаційного забезпечення статутної діяльності

 1. Покласти в основу діяльності профспілкових організацій, виборних профспілкових органів принципи єдності, взаємодопомоги і солідарності, організованості, дисципліни.

Забезпечити належну організаційну роботу по виконанню норм закону про профспілки, безумовному дотриманню норм Статуту профспілки працівників освіти і науки України, Програми дій.

 1. Створювати умови для активного залучення працівників галузі до участі у діяльності профспілки, удосконалення форм і методів роботи профспілкових організацій, виборних органів з метою зміцнення її позиції і підвищення авторитету, посилення мотивації членства у профспілці на основі Статуту профспілки.
 2. Удосконалювати систему підготовки і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу. Сприяти поліпшенню діяльності міської школи профактиву, семінарів, удосконалювати структуру, практикувати проведення науково-практичних конференцій в питань теорії профспілкового
  руху, практики його розвитку в інших країнах світу, узагальнення власного досвіду статутної діяльності.
 3. Забезпечувати зміцнення статутної дисципліни та відповідальності виборних органів, профспілкових кадрів за виконанням рішень, налагодження чіткої взаємодії по вертикалі всіх структурних ланок міської профспілкової організації на основі взаємної інформованості, взаємної та спільної відповідальності.
 4. Проводити єдину у всіх структурних ланках профспілки фінансову політику на основі Закону України “Про професійні спілки…”, статутних норм та обов’язкового виконання рішень колегіальних органів з цих питань, чіткого дотримання фінансової дисципліни і звітності. Підвищувати рівень ревізійної роботи у первинних профспілкових організаціях.
 5. Удосконалювати форми взаємодії та солідарних дій з профкомами інших галузей, членськими організаціями ФПО для успішного вирішення завдань соціального захисту працівників освіти міста.
 6. Постійно удосконалювати тактику спільних дій по забезпеченню захисту економічних, трудових, професійних, соціальних прав, державних гарантій для членів профспілки, організаційних ланок міської організації профспілки з Федерацією профспілок області, профспілками бюджетних галузей, з організаціями профспілок інших областей України, ЦК профспілки, державними органами, правозахисними структурами.

Вивчати практику роботи організації оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей у Черкаській, Донецькій та ін. областях, запроваджувати кращий досвід у своїй роботі.

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.