Лист №118 від 19.04.2018р

Лист №118 від 19.04.2018р                                                                                                                                                                                            Головам ППО

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького оголошує міський етап огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію закладів освіти міста Кропивницького.

19.04.2018р  №  118                                                                                                                                                          Головам первинних

профспілкових

організацій

 

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького оголошує міський етап огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію закладів освіти міста Кропивницького.

Матеріали подавати до міського комітету профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького до 31 травня 2018 року.

Положення додається.

 

Голова МК профспілки                                                                                                                                                                          О.Дзюба

 

Додаток 1

до постанови президії

МК профспілки

П-49-3 від 30.03.2018р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про міський огляд-конкурс на кращу первинну

профспілкову організацію закладів освіти міста.     

1.  Мета огляду-конкурсу.         

Огляд-конкурс первинних профспілкових організацій закладів освіти міста проводиться з метою удосконалення внутрішньоспілкової роботи щодо зміцнення єдності і консолідації профспілкового руху, розвитку творчої ініціативи, підвищення ролі первинних профспілкових організацій у вирішенні завдань, які стоять перед профспілковими організаціями по виконанню Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, рішень УІІ з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України, VIII з’їзду ФПУ.

 1. Керівництво проведенням огляду-конкурсу.

Загальне керівництво організацією і проведенням огляду-конкурсу здійснює президія міськкому профспілки, комісія з організаційно-масової роботи міськкому, оргкомітет.

 1. Терміни проведення огляду-конкурсу.

І-й етап  – огляд роботи первинних організацій на міському рівні. Естафета первинних організацій визначення кращих.

Квітень-травень 2018р.

ІІ-й етап – обласний рівень, визначення кращих первинних профспілкових організацій по області

Серпень-вересень 2018р.

 1. Критерії визначення переможців.

Оцінка роботи первинних профспілкових організацій, які беруть участь в огляді-конкурсі, здійснюється за бальною системою і визначається за такими критеріями:

 1. Організація робочого місця для виборних органів первинних профспілкових організацій.

Інформаційне забезпечення діяльності профорганізації:

 • наявність кабінету, стенду, куточка (до 30 балів);
 • передплата на періодичну пресу (до 30 балів);
 • виступи по радіо, в пресі ( до 30 балів);
 • сайти чи інформаційні сторінки профорганізації (до 50 балів).
 1. Охоплення працюючих членством в профспілці, облік членів профспілки, наявність облікових карток, квитків, печаток, мотивація профспілкового членства (50 балів при 100% членстві та наявності карток, квитків, печаток; – 1 бал за кожного працівника, не охопленого членством).
 2. Наявність в профорганізації законодавчих і нормативних документів, рішень вищих профорганів (ЦК, обкому, райкому, міськкому профспілки), зокрема:
  • Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
  • Статуту Профспілки працівників освіти і науки України;
  • Конституції України;
  • Кодексу Законів про працю України;
  • Законів України „Про освіту”, „Про оплату праці”, „Про колективні договори і угоди”, „Про порядок розгляду колективних трудових спорів”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованнями”;
  • Типового положення про атестацію педпрацівників;
  • Інструкції про порядок ведення трудових книжок і інших нормативних документів.(до 50 балів).
 3. Розподіл обов’язків між членами виборних органів та формування громадських комісій. Процент охоплення членів колективу профспілковою роботою (до 10 балів).
 4. Робота комісій та профактиву профкому і профорганізації (до 30 балів).
 5. Планування роботи первинної профорганізації ( до 30 балів).
 6. Періодичність проведення профспілкових зборів, різноманітність та актуальність питань, що заслуховуються (до 50 балів).
 7. Періодичність проведення засідань профкому (до 50 балів).
 8. Ведення документації згідно номенклатури справ ( до 10 балів).
 9. Наявність колективного договору і контроль за його виконанням ( до 50 балів).
 10. Участь профкому, профорганізатора у виконанні законодавства про працю, а саме:
  • розробці правил внутрішнього трудового розпорядку (до 10 балів);
  • в розподілі навчального навантаження педпрацівників (до 20 балів);
  • в роботі по створенню належних умов праці (до 30 балів);
  • по контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, стипендії, доплат, премій (до 50 балів);
  • в погодженню графіка відпусток ( до 10 балів);
  • в атестації робочих місць по умовах праці (до 20 балів);
  • в організації проведення щорічних медоглядів ( до 20 балів);
  • в організації оздоровлення членів профспілки та їх дітей (до 30 балів);
  • по здійсненню контролю за веденням трудових книжок, прийомом і звільненням з роботи (до 20 балів);
  • по контролю за станом житлово-побутових умов (до 20 балів);
  • в роботі з ветеранами праці, непрацюючими пенсіонерами (до 20 балів);
  • в роботі з молодими спеціалістами, участь у проведенні „Тижня молодого вчителя” (до 30 балів);
  • в розробці Положення про преміювання (до 30 балів).
 11. Організація дозвілля і відпочинку працівників, проведення культурно-масових заходів, оглядів художньої самодіяльності тощо (до 30 балів)
 12. Проведення спортивно-оздоровчої роботи, участь в спортивних змаганнях, спартакіадах, туристичних зльотах і ін. (до 30 балів).
 13. Наявність кошторису витрат та звіт про його виконання. Дотримання фінансової дисципліни (до 20 балів).
 14. Робота ревізійної комісії, акти про проведену роботу, щорічні звіти на звітних зборах (до 20 балів).
 15. Своєчасність подання звітів та інформацій (до 10 балів).
 16. Наявність актів про передачу справ у зв’язку з звільненням від обов’язків голови профкому, профорганізатора (до 20 балів).

ПРИМІТКА: У випадку допущення невиконання показників мінусуються бали пропорційно визначеним критеріям.

5       Підведення підсумків огляду-конкурсу.

 1. Первинні профспілкові організації підводять підсумки проведеної роботи, та до 1 червня 2018 року вносять пропозиції президії міськкому профспілки про відзначення кращих профспілкових активістів: членів профкому, голів і членів громадських комісій.
 2. Президія міськкому профспілки за поданням оргкомітету розглядає та оцінює проведену первинними проф. організаціями роботу і визначають кращі первинні організації, кращих лідерів первинних організацій.

Інформацію про проведену роботу та подання на відзначення кращих первинних профорганізацій і матеріали для публікацій у ЗМІ про участь в міському огляді-конкурсі надсилають до 1 серпня 2018 року в обком профспілки.

 1. Загальні підсумки обласного огляду-конкурсу первинних профорганізацій підводяться на президії обкому профспілки та оргкомітету по проведенню огляду-конкурсу первинних організацій до 1 жовтня 2018 року.

Матеріали з досвіду роботи кращих первинних профорганізацій публікуються у газетах „Освітянське слово”, „Освіта” та ін. ЗМІ, висвітлюються в радіопередачі „Профспілкова орбіта”, окремих збірниках.

 1. Перелік документів, які подаються до оргкомітету.
 1. Довідка про роботу первинної профорганізації, в якій вказується її повна назва, кількість працюючих і членів профспілки, повне прізвище, ім’я, по батькові голови первинної профспілкової організації, посаду, з якого часу очолює профорганізацію, а також опис практики роботи, позитивні зміни в діяльності первинної профорганізації, що відбулися під час конкурсного періоду (відповідно до умов конкурсу).

Довідка повинна бути підписана головою ППО завірена печаткою.

 1. Ілюстративні матеріали, які засвідчують роботу первинної профорганізації по різних напрямках діяльності додаються обов’язково до довідки. Матеріали можуть надсилатися на електронних носіях.
 1. Нагородження переможців.

Первинна профспілкова організація, яка посіла 1 місце в міському огляді-конкурсі, нагороджується Дипломом міськкому профспілки працівників освіти і науки України та грошовою премією в розмірі1200 грн.

Первинна профспілкова організація, яка посіла 2 місце, нагороджується Дипломом міськкому профспілки та грошовою премією в сумі 900 грн.

Первинна профспілкова організація, як посіла 3 місце, нагороджуються Дипломом міськкому профспілки та грошовою премією в сумі 600 грн.

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.