Об’єднання зусиль для управління децентралізованою професійною освітою в Україні

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, окрім інших напрямів співпраці, містить зобов’язання обох сторін щодо об’єднання зусиль та розробки спільних заходів з метою сприяння країні у формуванні сучасної системи професійно-технічної освіти (ПТО), яка зможе відповідати потребам економіки, що розвивається.

У рамках цієї політичної програми новий Закон України «Про освіту» (ухвалення якого очікується) та проект Закону України «Про професійну освіту» можуть стати рушійною силою для створення оновленого бачення системи ПТО в країні. Обидва компоненти нормативно-правової бази необхідно вбудувати в поточний процес децентралізації державного управління, що передбачає визначення передання значного обсягу повноважень від загальнодержавного до регіонального та місцевого рівнів, а також до рівня навчальних закладів.

У зв’язку з цим Європейський фонд освіти (ЄФО) та Міністерство освіти і науки України, після консультацій з іншими зацікавленими сторонами системи ПТО, домовилися про запуск пілотного заходу, який охоплює п’ять регіонів України (місто Київ, Вінницька, Львівська, Рівненська та Дніпропетровська області) та передбачає спільну роботу над вирішенням основних задач та питань управління системою ПТО в контексті децентралізації протягом 2016 року.

Стратегічна роль системи ПТО у сприянні соціально-економічному та регіональному розвитку країни є надзвичайно важливою. Такий стратегічний підхід було вчасно узгоджено з процесами реформування законодавчої сфери, що відбуваються як у секторі загальної освіти, так і в секторі ПТО.

Основні цілі спільного проекту ЄФО та МОН:

– сприяння розвитку структурованого спільного політичного діалогу стосовно ключових питань реалізації процесу децентралізації системи ПТО в Україні, через налагодження ефективної співпраці між ключовими загальнонаціональними зацікавленими сторонами та регіональними колегіальними органами управління;

– формування загального ноу-хау через практичне навчання залучених зацікавлених сторін загальнонаціонального, регіонального, місцевого рівня, а також на рівні навчальних закладів ПТО, з питань ефективного багаторівневого управління системою ПТО України;

– розробка Зеленої книги (документу), що міститиме рекомендації щодо процесу децентралізації системи ПТО України у світлі обох законів «Про освіту» та «Про професійну освіту», сприяння формуванню відповідної, інклюзивної та інноваційної системи ПТО для належного соціально-економічного та регіонального розвитку країни;

– поширення результатів консультацій серед усіх відповідних міжнародних, національних, регіональних та місцевих зацікавлених сторін, що беруть участь у розвитку системи ПТО в Україні.

6 грудня 2016 року у Києві відбувся захід «Об’єднання зусиль в галузі управління децентралізованою професійно-технічною освітою в Україні: стимул для дій», який мав на меті презентувати та обговорити зібрані коментарі й пропозиції від усіх інституцій, що беруть участь у підготовці фінальної версії Зеленої книги – документу з рекомендаціями щодо процесу децентралізації системи професійно-технічної освіти (ПТО) України через призму законів «Про освіту» та «Про професійну освіту».

Учасниками заходу стали представники Міністерства освіти і науки України, Європейського фонду освіти (ЄФО), розробники політики в галузі ПТО (в тому числі соціальні партнери) на загальнодержавному та регіональному рівнях, представники профспілок, роботодавців, регіональних управлінь з питань освіти та регіональних рад з питань ПТО, передбачених проектом Закону України «Про професійну освіту», а також керівники деяких навчальних закладів ПТО та експерти ЄФО.

Спеціальними цілями заходу стало обговорення та погодження коментарів та пропозицій щодо (першого) проекту Зеленої книги ЄФО та МОН з метою вдосконалення змісту документу для підготовки його фінальної версії; обговорення найкращих варіантів поширення Зеленої книги серед зацікавлених сторін з метою формування загального розуміння та досягнення консенсусу стосовно основних висновків щодо децентралізації системи ПТО України.

Захід базується на чотирьох ключових тематичних питаннях, які включено до процесів зазначеного поточного реформування законодавчої політики та впровадження децентралізації системи ПТО.

Питання, над якими працювали учасники заходу:

1). Підходи багаторівневого управління та партнерства в системі ПТО: якою є модель децентралізації та якими є ролі та функції зацікавлених сторін системи ПТО в Україні?

2). Раціоналізація та оптимізація мереж та системи навчання ПТО.

3). Модель (моделі) фінансування для навчальних закладів ПТО: управління, фінансування та автономія.

4). Сприяння формуванню реалістичної моделі державно-приватного партнерства в галузі ПТО України.

У цих тематичних напрямах викладено та систематизовано питання фінансування та фондування системи ПТО, формування моделей соціальних партнерств в секторі ПТО, а також створення інструментів моніторингу й оцінювання для управління та налагодження належних процесів розробки політики в галузі ПТО в умовах децентралізації.

Оскільки проект було запущено в рамках заходу, присвяченому Туринському процесу, який проходив у Києві 6-7 квітня 2016 року, ЄФО, у співпраці з МОН, вдалося досягнути значного прогресу стосовно підвищення рівня обізнаності як на загальнонаціональному (мережа управління системою ПТО), так і на регіональному рівні. До таких успіхів також належить запровадження семи (7) фокус-груп у п’яти (5) пілотних регіонах за п’ятьма (5) обраними тематичними напрямами. Такими тематичними напрямами є наступні: законодавство в галузі ПТО; оптимізація мережі ПТО; державно-приватні партнерства в секторі ПТО; управління навчальними закладами ПТО та їхня автономія, а також державне замовлення в порівнянні з регіональним.

Учасникам заходу було роздано Початковий звіт, в якому докладно окреслено основні завдання та виклики, що постали в галузі ПТО в контексті реформ, які стосуються децентралізації системи ПТО. Цей звіт, результати обговорень фокус-груп та результати Туринського процесу-2016, з-поміж іншого, є ключовими інформаційними джерелами для підготовки (проекту) Зеленої книги щодо децентралізації системи ПТО в Україні.

Основна мета Зеленої книги полягає в структуруванні політичних рекомендацій стосовно подальшого політичного діалогу та реалізації процесу децентралізації системи ПТО в Україні у світлі обох законів «Про освіту» та «Про професійну освіту», сприяння формуванню відповідної, інклюзивної та інноваційної системи ПТО для належного соціально-економічного та регіонального розвитку країни.

Стратегічні цілі Зеленої книги:

– надання аналітичної інформації стосовно подальшого політичного діалогу, варіантів політики та навчання політиці (ознайомлення з політикою) з метою формування далекоглядного підходу/бачення щодо управління політикою децентралізації в Україні, який/яке необхідно поширити серед зацікавлених сторін в секторі ПТО на загальнодержавному/центральному та регіональному рівні;

– сприяння в підвищенні рівня обізнаності на національному, регіональному, європейському та міжнародному рівнях стосовно нагальних питань української системи ПТО з метою подальшого посилення статусу сектору ПТО в країні;

– виконання ролі основного орієнтиру у формуванні політичної програми щодо децентралізації системи ПТО в країні.

Зелена книга надасть ключові стратегічні рішення щодо реалізації процесу децентралізації системи ПТО в Україні (на 2017-2020 рр.), які мають бути попередньо обговореними перед їх впровадженням українськими реформаторами. Для кожного стратегічного рішення буде сформульовано потенційні варіанти політичних заходів з метою окреслення переваг та недоліків кожного такого варіанту.

У підсумку заходу учасники визначили яким чином можна поліпшити документ, що спрямований на визначення потенційних стратегічних рішень стосовно поточної кризи в галузі професійної освіти в Україні.

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.