Лист №141 від 15.05.2018р

Лист №141 від 15.05.2018р                                                                                                                                                                                            Головам ППО

Інформація щодо тривалості відпусток медпрацівників, відпустки сумісників та інші роз’яснення про відпустки.

 

15.05.2018р  №  141                                                                                                                                                           Головам первинних

профспілкових

організацій

 

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо тривалості відпусток медпрацівників, відпустки сумісників та інші роз’яснення про відпустки.

Додаток 6 листів.

 

Голова МК профспілки                                                                                                                                                                          О.Дзюба

 

Надаємо роз’яснення на запити з місць щодо відпусток працівників навчальних закладів та установ освіти. 

1. Якої тривалості надається щорічна відпустка інструктору з фізкультури дошкільного навчального закладу, який працює на 0,5 одиниці посади в групах дітей загального призначення та 0,5 одиниці посади в групах компенсуючого типу?

Тривалість щорічних відпусток педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам». 

Відповідно до примітки 1 розділу «Дошкільні навчальні заклади» зазначеного Порядку щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається інструкторам з фізкультури дошкільних закладів загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

В інших випадках тривалість щорічної відпустки музичних керівників становить 42 календарних дні.

Тож якщо в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу однакова кількість груп загального розвитку та компенсуючого типу, то тривалість щорічної основної відпустки інструктора з фізкультури, яких працює в цих групах, має складати 56 календарних днів.

2. У дошкільному навчальному закладі комбінованого типу 4 групи загального призначення та 4 групи для дітей з вадами зору, з якими працюють 2 музичні керівники, кожна з яких веде по 2 групи загального та комбінованого типів. Чи може їм надаватися відпустка тривалістю 56 календарних днів?

Тривалість відпустки педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам». 

Згідно із приміткою 1 розділу «Дошкільні навчальні заклади» Порядку щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів надається музичним керівникам дошкільних закладів загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

Тож зважаючи, що в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу функціонує 4 групи загального типу та 4 групи компенсуючого типу, що складає по 50 відсотків, то щорічна відпустка музичним керівникам, які працюють з дітьми 2-х груп загального типу та 2-х груп компенсуючого типу надається тривалістю 56 календарних днів.

3. Якої тривалості має бути надана щорічна відпустка керівнику гуртка дошкільного навчального закладу?

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Разом з тим за деякими категоріями працівників певних галузей передбачена щорічна відпустка більшої тривалості. Частиною шостою цієї статті зокрема установлено, що педагогічним працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346. 

В розділі II. Позашкільні навчальні заклади Додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, яким затверджено тривалість щорічної основної відпустки керівникам гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи передбачено тривалість щорічної відпустки 42 календарних дні. При цьому приміткою 3 до цього розділу передбачено, що щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти. 

Посада керівника гуртка належить до номенклатури посад позашкільних навчальних закладів, що підтверджується п.10 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102. На даний час цей пункт Інструкції застосовується з урахуванням додатку 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, яким затверджено Схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання ( п. 7 наказу № 557). Згідно із приміткою 7 до п. 10 Інструкції № 102 умови визначення тарифних розрядів керівникам гуртків, поширюються на всі типи установ освіти.

Тож оскільки оплата праці керівника гуртка дошкільного навчального закладу провадиться відповідно до умов оплати праці працівників навчальних закладів, щорічна основна відпустка працівникам, які посідають цю посаду, має надаватися тривалістю 42 календарних дні.

4. Якої тривалості має надаватися додаткова відпустка керівнику гуртка позашкільного навчального закладу, яка після закінчення педагогічного національного університету за фахом “Вчитель української мови та літератури” навчається ще в магістратурі іншого педагогічного університету на заочній формі на соціально-гуманітарному факультеті “Управління освітніми закладами”? 
Чи впливає на тривалість додаткової навчальної відпустки та обставина, що працівниця навчається на другій спеціальності?

Питання надання додаткових відпусток, пов’язаних із навчанням у вищих начальних закладах, регулюється статтею 216 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України «Про відпустки». 

Відповідно до цих статей працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва на третьому і наступних курсах вищих навчальних закладах незалежно від рівня їх акредитації, надаються додаткові відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів тривалістю 40 календарних днів та на період складання державних іспитів – 30 календарних днів. 

Підставами для надання працівнику додаткової відпустки у зв’язку з навчанням є наступні документи: довідка-виклик вищого навчального закладу та заява працівника на ім’я керівника установи про надання йому додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. 

На підставі цих документів видається наказ про надання працівнику додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. 

Планування навчального процесу належить виключно до компетенції навчального закладу. Тому працівнику має надаватися відпустка саме на той період, який визначено навчальним закладом у довідці-виклику. При цьому керівник установи не має права відмовити працівнику в наданні навчальної відпустки (лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402).

Додаткових умов щодо залежності тривалості відпустки від отримуваної спеціальності норми цих законів не містять.

5. Яка тривалість щорічної відпустки заступника декана, який не виконує педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІІІ рівня акредитації?

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346. 

Розділом ІV цього Порядку визначено, що тривалість щорічної основної відпустки декана факультету, що не виконує педагогічної роботи в цьому вищому навчальному закладі, складає 28 календарних днів.
Разом з тим зазначеним нормативно-правовим актом не встановлена тривалість щорічної основної відпустки заступника декана факультету.

Враховуючи, що назва посади «заступник декана» є похідною назвою від базової (п.13 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336), тривалість щорічної основної відпустки працівника, який посідає цю посаду, може складати 28 календарних днів, за умови, що він протягом навчального року не виконував педагогічної роботи. 

6. Якої тривалості має надаватися щорічна основна відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів?

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів надається тривалістю 28 календарних днів.

7. Чи може надаватися помічнику вихователя додаткова відпустка за ненормований робочий час в кількості до 7 календарних днів згідно колдоговору?

Частиною другою статті 8 Закону України «Про відпустки» установлено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. 
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Додатком 1 до Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 -2015 роки затверджено Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватись додаткова відпустка (додаток № 1). До цього переліку включено посаду помічника вихователя.

Пунктом 5.3.10 Галузевої Угоди рекомендовано забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем. 

Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці», передбачено, що конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором, як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу (пункт 3). 

8. Чи може надаватися викладачам навчальних закладів щорічна основна відпустка пропорційно відпрацьованому часу?

Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 

Частиною першою цієї статті передбачено, що щорічна основна відпустка надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Згідно з статтею 10 Закону щорічна основна відпустка надається працівникові з таким розрахунком, щоб вона була використана, як правило, до закінчення робочого року. 

Право працівника на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Тривалість відпустки, визначена пропорційно до відпрацьованого часу, надається працівникам лише у випадках, коли така відпустка використовується до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи. При цьому є низка підстав, що передбачені частиною сьомою статті 10 закону, коли щорічні відпустки надаються повної тривалості у перший рік роботи до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. 

9. Який порядок надання відпустки педагогічним працівникам для санаторно-курортного лікування ?

Порядок надання відпусток педагогічним працівникам врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам». 

Відповідно до п.2 Порядку керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором. 

В колективному договорі можуть бути конкретизовані окремі положення щодо надання такої відпустки. За умови передбачення в колдоговорі положення щодо обов’язковості її надання адміністрація зобов’язана забезпечити виконання зазначеної домовленості сторін колдоговору.

Якщо ж в колективному договорі зазначено, що відпустка у зв’язку з санаторно-курортним лікуванням може надаватися, то питання її надання в конкретному випадку вирішується за погодженням керівника навчального закладу та працівника залежно від обставин, що склалися в закладі.

10. Чи має виплачуватись допомога на оздоровлення вчителю, який працює на умовах неповного робочого дня під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3 років?

Статтею 57 Закону України «Про освіту» гарантовано виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

У листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2001 № 1-9/223 та № 02-8/267 роз’яснюється, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. При цьому виплата допомоги провадиться цим працівникам тільки за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх надання. 

Умова про виплату допомоги на оздоровлення лише за місцем основної роботи застосовується до тих педагогічних працівників, які працюють у двох або більше навчальних закладах, з тим, щоб забезпечити рівні можливості на її отримання в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) всім педагогам незалежно від кількості установ, де вони працюють. 

Стосовно педагогічних працівників з числа жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, то згідно зі ст. 179 КЗпП України за їх бажанням вони можуть в цей період працювати на умовах неповного робочого часу. 

Законодавство не містить обмежень, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого часу, а саме в тій установі, з якою вона перебуває у трудових відносинах, чи в іншій. 

Статтею 56 КЗпП України установлено, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Тому допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» має виплачуватись всім педагогічним працівникам, у тому числі тим, які працюють на умовах неповного робочого дня в період перебування у відпустці по догляду за дитиною, незалежно від місця роботи в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати).

11. Яка тривалість щорічної основної відпустки майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу, який має педагогічне навантаження?

Статтею 47 Закону України «Про професійно-технічну освіту» передбачено, що держава забезпечує педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, тривалість щорічної основної відпустки майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу становить 42 календарних дні.

Тривалість щорічної основної відпустки викладачів професійно-технічних навчальних закладів згідно із цим Порядком складає 56 календарних днів. 

Виконання працівниками навчальних закладів викладацької роботи передбачено п.91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102. Згідно із цим пунктом керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік). Іншим працівникам закладів освіти дозволено вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку). 

Оскільки посаду майстра виробничого навчання не віднесено до керівних працівників, то такий працівник може вести викладацьку роботу в обсязі не більше 480 годин на рік з оплатою за тарифікацією.

Згідно із статтею 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати.

Тому за викладацьку роботу, тобто роботу, виконану майстром виробничого навчання за посадою викладача, відпустка надається тривалістю 56 календарних днів із збереженням заробітної плати, цією за викладацькою посадою. 

До середньої заробітної плати для оплати часу відпустки за викладацьку роботу включається також заробітна плата, отримана з погодинного розрахунку, визначеного на умовах п. 73 Інструкції № 102. Якщо оплата викладацької роботи провадилась, виходячи із розмірів Ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, затверджених в додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», то такий заробіток до оплати часу відпустки не враховується.

Зважаючи, що тривалість відпустки за посадою майстра виробничого навчання коротша від її тривалості за посадою викладача на 14 календарних днів, то під час його роботи після закінчення 42-денної відпустки, впродовж цих 14 днів він вважається у щорічній відпустці за посадою викладача. 

Законодавство також передбачає можливість отримати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Зокрема ст. 24 Закону «Про відпустки» передбачено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. 

12. Чи надається оплачувана щорічна основна відпустка спеціалісту районного відділу освіти за викладацьку роботу, проведену в загальноосвітній школі в обсязі 240 годин з погодинною оплатою праці?

Згідно із статтею 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати.

Статтею 74 Кодексу законів про працю України громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями, гарантовано надання щорічних відпусток із збереженням на їх період місця роботи і заробітної плати.

Тому за роботу, виконану спеціалістом районного відділу освіти за посадою вчителя в школі в обсязі 240 годин, відпустка надається тривалістю 56 календарних днів із збереженням заробітної плати, отриманої за її виконання. 

Якщо оплата викладацької роботи провадилась, виходячи із розмірів Ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, затверджених в додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», то оплати відпустки не провадиться, оскільки в розмір годинної ставки вже включено компенсацію за відпустку.

Законодавство також передбачає можливість отримати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Зокрема ст. 24 Закону «Про відпустки» передбачено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. 

13. Яка тривалість щорічної відпустки працівника дошкільного навчального закладу який працює на 0,25 одиниці посади вихователя, на 0,25 – машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і на 0,15 – помічника вихователя? Чи всі дні оплачуються?

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Частиною шостою цієї статті зокрема установлено, що педагогічним працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з розділом I додатку до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, вихователям дошкільних навчальних закладів щорічна основна відпустка встановлена тривалістю 42 календарних дні. 
Відповідно до частини четвертої статі 30 Закону України «Про дошкільну освіту» тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» машиністам із прання та ремонту спецодягу (білизни) щорічна основна відпустка надається тривалістю 24 календарних дні.

Якщо працівник одночасно обіймає декілька посад в дошкільному закладі, то відпустка надається тієї тривалості, яка передбачена за кожною із них. При цьому її загальна тривалість не повинна збільшуватися шляхом приєднання відпусток за кожною із посад.

Зважаючи, що відпустка за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) становить 24 календарних дні і є меншою, ніж відпустка за посадами помічника вихователя та вихователя, то після закінчення цієї відпустки працівник має приступити до виконання обов’язків машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і продовжуватиме перебувати у відпустці за посадами помічника вихователя та вихователя, тобто роботу за цими посадами не виконуватиме. 

Після закінчення відпустки помічника вихователя тривалістю 28 календарних днів працівник має приступити також до виконання обов’язків за посадою помічника вихователя і продовжуватиме перебувати у щорічній відпустці за посадою вихователя.

За бажанням працівника він може використати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні та отримати компенсацію за 4 календарних дні невикористаної відпустки за посадою помічника вихователя та за 18 календарних днів – за посадою вихователя. 

Також за його бажанням та за наявності виробничої можливості працівник, на час перебування у відпустці за посадою вихователя тривалістю 42 календарних дні може взяти відпустку без збереження заробітної плати на 18 календарних днів за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) та на 14 календарних днів за посадою помічника вихователя.

Оплата за дні відпустки за кожною із цих посад здійснюється, виходячи із нарахованої за 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки, заробітної плати за цими посадами.

14. На підставі якого наказу, а саме Міністерства освіти і науки чи управління освіти і науки надається відпустка директору державного професійно-технічного навчального закладу ?

Чинні нормативно-правові акти не містять прямої норми щодо того, на підставі наказу якого рівня органу управління освіти має надаватися відпустка директорові державного професійно-технічного навчального закладу. Тому при вирішенні означеного питання доцільно керуватися наступним.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» графіки відпусток працівників затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводяться до відома всіх працівників. 

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. 
Відповідно до п. 3 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління. 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про професійно-технічну освіту» директор державного професійно-технічного навчального закладу призначається на посаду шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади.

Згідно з п. 32 Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, керівництво діяльністю державного професійно-технічного навчального закладу здійснює директор, якого призначає МОН, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, а у разі делегування місцевим органам виконавчої влади окремих функцій з управління підпорядкованими МОН державними професійно-технічними навчальними закладами – місцеві органи виконавчої влади. 

Пунктом 10 Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1326, надано право начальнику управління погоджувати призначення на посади та звільнення з посад керівників навчальних закладів. 

Тому застосування норми ст.10 Закону України «Про відпустки» щодо затвердження графіків відпусток, узгодження їх конкретних термінів, письмового повідомлення працівників про дату початку відпустки, ведення їх обліку власником має здійснюватися з урахуванням цієї статті, а саме забезпечуватися керівником навчального закладу, який є, крім того, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним за їх законне витрачання. Щорічна основна відпустка директору професійно-технічного навчального закладу має надаватися відповідно до графіка відпусток на підставі наказу навчального закладу, погодженого з відповідним управлінням освіти і науки (форма № П-3, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5.12.2008 № 489).

Визначення права на відпустку за роботу з комп’ютером

У термінології трудового права відпустка за роботу з комп’ютером — це різновид щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290 (додаток 2 до постанови; далі — Список № 1290-2). Позицією 58 підрозділу «Інші види виробництв» розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку № 1290-2 установлено право працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, зокрема відпустку за роботу за комп’ютером, тривалістю до чотирьох календарних днів. Дізнайтеся, чи переноситься додаткова відпустка за роботу на комп’ютері на наступний рік

Наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65 затверджено Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі — Правила № 65). Правила № 65 поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які у своїй діяльності здійснюють роботу, пов’язану з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) з відеодисплейними терміналами (ВДТ), зокрема на тих, які мають робочі місця, обладнані ЕОМ з ВДТ і периферійними пристроями (ПП). Правилами № 65 визначено поняття «електронно-обчислювальна машина» — електронно-обчислювальна машина з необов’язковими додатковими пристроями, системними елементами (пристрої для друку, сканери, модеми, блоки безперервного живлення та інші спеціальні ПП (клавіатура, маніпулятор «миша», дискова система, звукова система, модем, мікрофон, принтер, сканер тощо)). Отже, персональні комп’ютери також належать до ЕОМ. Робота працівників, які працюють на ЕОМ та обчислювальних машинах, пов’язана з підвищеним зоровим і нервово-емоційним напруженням, тому таку роботу віднесено до роботи з особливим характером праці. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ч. 2 ст. 8 Закону про відпустки). Отже, встановлення відпустки за роботу за комп’ютером наказом роботодавця є неправомірним. Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, містить такі професійні назви як інженер з комп’ютерних систем, адміністратор системи, аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, оператор комп’ютерного набору, з назви яких очевидно, що працівник майже увесь робочий час проводить за персональним комп’ютером. Таким працівникам може бути встановлено максимальну тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером — чотири календарних дні. Офісні працівники (секретарі, бухгалтери, працівники кадрової служби), зазвичай, виконують роботу за персональним комп’ютером не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для посади, тому тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу за комп’ютером праці може бути встановлено, приміром два або три дні залежно від часу фактичної зайнятості роботою на комп’ютері. Для розрахунку тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером роботодавець має вести облік робочого часу, відпрацьованого в умовах з особливим характером праці. Увага! Законодавством не визначено, як роботодавець має вести облік робочого часу, відпрацьованого в умовах з особливим характером праці, тому на кожному підприємстві, в установі, організації (далі — організації) це питання вирішують самостійно. Найсучаснішим способом обліку часу зайнятості роботою за персональним комп’ютером є спеціальні комп’ютерні програми. Найпоширенішими способами проведення вимірів часу зайнятості є фотографія робочого часу і хронометраж.

 Чи проводити атестацію робочих місць за умовами праці для надання відпустки за роботу з комп’ютером?

 Для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці законодавством не встановлено вимоги щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці

 Чи включати відпустку за роботу з комп’ютером до графіка відпусток?

Як і щорічна основна, щорічна додаткова відпустка за роботу за комп’ютером надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується від дати укладання трудового договору. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників (ч. 10 ст. 10 Закону про відпустки). Отже, до графіка відпусток доцільно включати й щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці, зокрема додаткову відпустку за роботу з комп’ютером.

Три аксіоми надання відпустки за роботу з комп’ютером

 Додаткова відпустка за особливий характер праці належить до щорічних відпусток (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки), тому:

 аксіома 1: при визначенні її тривалості не враховують святкові та неробочі дні (ч. 2 ст. 5 Закону про відпустки);

аксіома 2: відпустка за роботу з комп’ютером підлягає перенесенню або продовженню у разі тимчасової непрацездатності, виконання державних чи громадських обов’язків, якщо за працівником зберігають середній заробіток, у разі настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, збігу з відпусткою у зв’язку з навчанням (ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки);

 аксіома 3: грошова компенсація при звільненні за невикористані дні відпустки за роботу з комп’ютером — виплачується.

 Обчислення стажу, що дає право на відпустку за роботу з комп’ютером

Згідно з пунктами 6, 7 Порядку застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці , затвердженого наказом Мінпраці від 30.01.1998 № 16, додаткова відпустка за особливий характер праці (відпустка за роботу за комп’ютером) надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. До часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад. Тому періоди відпустки без збереження заробітної плати, тимчасової непрацездатності, соціальних відпусток (зокрема відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), навчальних відпусток, творчих відпусток, перебування працівника на курсах підвищення кваліфікації, період увільнення працівника у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації, та робочі дні, в які працівник був зайнятий роботою на персональному комп’ютері менше половини тривалості робочого дня, не зараховують до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, зокрема відпустку за роботу за комп’ютером.

ПОРАДА На практиці цю відпустку нерідко надають після закінчення відповідного робочого року.

У такому разі легко обчислити конкретну тривалість відпустки, що належить працівникові. Якщо ж зазначену відпустку надати кілька разів на рік пропорційно відпрацьованому часу, і кожного разу при визначенні тривалості відпустки заокруглювати результат до цілого числа за правилами математики, сумарно за робочий рік може вийти більша (менша) кількість днів відпустки, що належить працівникові, що буде помилкою. У такому випадку при наданні останньої частини відпустки варто зробити перерахунок наданих пропорційно відпрацьованому часу днів відпустки без заокруглення.

  Відповідно до частини другої статті 9 Закону про відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці, зараховуються: час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами праці або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників такого виробництва, цеху, професії або посади; час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами праці і за особливий характер праці; час роботи вагітних, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

 Розрахунок конкретної тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу на комп’ютері

  Розглянемо на прикладі як розрахувати конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці залежно від часу зайнятості у цих умовах. Приклад Колективним договором працівнику встановлено щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю 4 календарних дні. Працівник працює за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями у суботу та неділю і зайнятий роботою на персональному комп’ютері не менше половини тривалості робочого дня. Для наочності приймемо за робочий рік 01.01.2015-31.12.2015. За цей робочий рік працівник перебував у щорічній відпустці тривалістю 24 к. д. (з 01.07.2015 по 24.07.2015) та у відпустці без збереження заробітної плати як інвалід ІІ групи тривалістю 60 к. д. (з 01.09.2015 по 30.10.2015). Період щорічної основної відпустки входить до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, тож на тривалість зазначеної відпустки не вплине. На період відпустки без збереження заробітної плати згідно з графіком роботи працівника припало 44 робочих дні. При п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у суботу та неділю норма тривалості робочого часу на 2015 рік становила 251 робочий день.

 Обчислимо конкретну тривалість відпустки:                                              4 ÷ 251 × (251 – 44) ≈ 3,2988.

 У результаті заокруглення отримуємо 3 (календарних дні). Отже, у наведеному прикладі конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці за робочий рік 01.01.2015-31.12.2015 становить 3 календарних дні. Зверніть увагу, якби працівник працював за іншим графіком, приміром за шестиденним робочим тижнем, норма тривалості робочого часу на 2015 рік була б не 251 робочий день, а іншою, яку організація мала б розрахувати самостійно.

  Відповідальність за ненадання щорічної додаткової відпустки за роботу на комп’ютері Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці (частина п’ята ст. 11 Закону про відпустки). Відповідно до статті 28 Закону про відпустки особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

   Щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці, зокрема, відпустка за роботу з комп’ютером, мають надаватися обов’язково, навіть якщо колективний договір на підприємстві не укладено або в колективному договорі не передбачено гарантії щодо встановлення працівникам цих відпусток. На цьому наголошує і Мінсоцполітики в листі від 11.08.2014 № 348/13/116-14. Із 1 січня 2015 року запроваджено відповідальність для юридичних і фізичних осіб, що використовують найману працю (нова редакція статті 265 КЗпП зі змінами, внесеними відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII).

 Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення вимог трудового законодавства в частині надання відпусток у розмірі мінімальної заробітної плати. Посадових осіб роботодавця, винних у порушенні законодавства про працю, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Передбачено адміністративну відповідальність посадових осіб, винних у вчинені правопорушення у вигляді штрафу у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1700 грн.) (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У разі виявлення грубих порушень законодавства про працю інспектор має право направити матеріали перевірки до правоохоронних органів для прийняття рішення щодо проведення досудового розслідування (із внесенням відповідного запису до Єдиного реєстру досудових розслідувань) у зв’язку із ознаками злочину, відповідальність за який передбачено статтею 172 Кримінального кодексу України (штраф від 34 до 51 тисячі гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років).

Щорічна відпустка

Згідно з частиною шостою статті 6 Закону № 504 керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України. Іншим категоріям працівників закладів освіти, які не належать до перелічених, щорічна відпустка надається тривалістю, що встановлена для конкретних посад таких працівників та зазначена в їх трудових договорах. Але в будь-якому разі згідно з частиною першою статті 6 Закону № 504 щорічна основна відпустка працівника за відпрацьований рік не може бути меншою 24 календарних днів.

Сумісник, який працює на тому самому чи іншому підприємстві, має право на щорічну оплачувану відпустку повної тривалості та на отримання компенсації за невикористану відпустку так само, як і основний працівник, незалежно від того, виконує він роботу в режимі повного робочого дня чи ні. Тобто тривалість щорічної відпустки працівника-сумісника, який працює 4 год. на день, визначається на загальних підставах.

Відповідно до пункту 6 частини сьомої статті 10 Закону № 504 щорічна відпустка повної тривалості за місцем роботи за сумісництвом надається працівникові одночасно з відпусткою за основним місцем роботи до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві. Це стосується і працівників закладів освіти, які не мають статусу педагогічних працівників. Згідно з частиною чотирнадцятою статті 10 Закону № 504 керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства.

Якщо тривалість відпустки за місцем роботи за сумісництвом менша, ніж за основним місцем роботи, сумісникам, за їх бажанням, в обов’язковому порядку повинна надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи (п. 14 частини першої ст. 25 Закону № 504). Для цього сумісник має подати за місцем роботи за сумісництвом заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати.

Застереження. При внутрішньому сумісництві нарахування заробітної плати за час відпустки або компенсації за невикористану відпустку провадиться окремо за основною посадою та окремо за посадою (професією) за сумісництвом відповідно до вимог пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі — Порядок № 100).

  Приклад
Викладачеві інформатики коледжу за основною посадою надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів та одночасно за посадою за сумісництвом (інженер з обслуговування технічних засобів навчання) — тривалістю 24 календарних дні. На 32 календарних дні за посадою інженера з обслуговування технічних засобів навчання працівникові, за його бажанням, може надаватися відпустка без збереження заробітної плати.

Згідно зі статтею 24 Закону № 504 у разі звільнення працівника компенсація за невикористану відпустку виплачується за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей. При цьому, якщо звільняються керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості. Ця норма Закону № 504 поширюється і на сумісників.

  Приклад
Працівник звільняється з посади інженера з обслуговування технічних засобів навчання (за сумісництвом), але залишається працювати викладачем інформатики (основне місце роботи). Відпустку за минулий рік за посадою інженера не використано. У такому разі працівникові необхідно виплатити компенсацію за невикористану відпустку, на яку він мав право за посадою інженера з обслуговування технічних засобів навчання. Звертаємо увагу: у вказаному випадку при нарахуванні заробітної плати за час відпустки у середню заробітну плату необхідно включати суми заробітної плати лише за посадою інженера з обслуговування технічних засобів навчання.

Якщо працівник працює за суміщенням професій (посад), щорічна відпустка та компенсація за невикористану відпустку при звільненні окремо за суміщуваною посадою не надається.

Право працівника на щорічну основну і додаткову відпустку повної тривалості настає у перший рік роботи після шести місяців безперервної роботи в організації (ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР; Закон про відпустки

 Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові у будь-який час відповідного робочого року. Якщо працівник звільняється, але використав відпустку наперед, він має повернути кошти, отримані як оплату за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

       Розглянемо, коли такі утримання мають місце, а коли стягувати кошти при звільненні за відпустку наперед — заборонено законом. Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України (ст. 127 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Право власника або уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) провадити відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, визначено пунктом 2 частини 2 статті 127 КЗпП і частиною 1 статті 22 Закону про відпустки. Водночас зазначені нормативні акти містять і перелік випадків, коли відрахування із заробітної плати не провадяться. Це у разі, якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку з: призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу; переведенням працівника за його згодою до іншої організації або переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами України; відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з організацією, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку з істотною зміною умов праці; змінами в організації виробництва та праці, в т. ч. ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням організації, скороченням чисельності або штату працівників; виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню даної роботи; нез’явленням на роботу понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалий термін збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні; поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; направленням на навчання; виходом на пенсію.

Увага! Переліки підстав звільнення, коли відрахування не провадяться, визначено статтями 22 Закону про відпустки і 127 КЗпП, дещо різняться. Тож до уваги потрібно брати «зведений» перелік». Інший підхід до застосування правових норм звужуватиме зміст і обсяг наданих працівникам прав. Не забуваймо й про те, що відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки не провадиться у разі смерті працівника

 Як вирахувати кількість днів наперед використаної відпустки

 Якщо звільнення відбувається з підстав, коли утримання із заробітної плати можливе, необхідно розрахувати кількість днів відпустки, наданої в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Порядок та формулу для розрахунку знайдете в консультації — Як розрахувати дні невикористаної відпустки при звільненні. Також рекомендуємо скористатися Калькулятором розрахунку днів відпустки. Повідомлення та згода працівника на утримання коштів за відпустку авансом

 При звільненні працівника всі суми, що належать йому від організації, виплачують у день звільнення. Про нараховані суми роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед їх виплатою (ст. 116 КЗпП). Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості організації можуть провадитися за наказом роботодавця (ч. 2 ст. 127 КЗпП). Згода працівника на відрахування за наперед використану відпустку — не потрібна.

Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам.

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 907 від 21.08.97 
№ 1237 від 05.08.98 
№ 289 від 28.03.2001 
№ 40 від 14.01.2004 
№ 1567 від 17.11.2004 
№ 1148 від 30.11.2005 
№ 203 від 22.02.2006 
№ 739 від 16.05.2007 
№ 872 від 26.06.2007 
№ 35 від 25.01.2012 
№ 635 від 18.07.2012 
№ 538 від 07.08.2013 
№ 531 від 29.07.2015 
№ 79 від 20.01.2016}

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України “Про відпустки” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам(додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

  1. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я давати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.

{Пункт 2 в редакції Постанов КМ № 289 від 28.03.2001№ 35 від 25.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

Прем’єр-міністр УкраїниП.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 26 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 1997 р. № 346

ПОРЯДОК 
надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

  1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами (далі – установи) незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

  1. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють у навчальних закладах та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) та наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

  1. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.
  2. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України“Про відпустки”. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, – в інший канікулярний період.
  3. За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

  1. У разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівники їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, – пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 від 28.03.2001}

 Додаток 
до Порядку надання щорічної основної 
відпустки тривалістю до 56 календарних днів 
керівним працівникам навчальних закладів 
та установ освіти, навчальних (педагогічних) 
частин (підрозділів) інших установ і закладів, 
педагогічним, науково-педагогічним 
працівникам та науковим працівникам

ТРИВАЛІСТЬ 
щорічної основної відпустки керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників

ПосадаТривалість 
щорічної основної відпустки, 
календарних днів
I. Дошкільні навчальні заклади
1. Дитячі ясла-садки, дитячі садки (у тому числі інтернатного типу), дитячі ясла
Завідувач, вихователь-методист, вихователь, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед56
Вихователь, який працює в інклюзивній групі56
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу56
2. Дитячі будинки, дошкільні заклади компенсуючого типу для дітей, 
які потребують корекції фізичного і психічного розвитку
Директор56
Завідувач156
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи56
Вихователь256
Старший вихователь56
Вихователь-методист156
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці56
Інструктор слухового кабінету56
Інструктор з фізкультури156
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи156
Музичний керівник156
Практичний психолог156
Соціальний педагог156
__________ 
1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників дошкільних закладів загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп. 
2 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається вихователям, які працюють повний робочий день з групами дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, у дошкільних закладах, зазначених у пункті 1 цього розділу.
II. Позашкільні навчальні заклади
Директор342
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи342
Акомпаніатор342
Вихователь342
Екскурсовод342
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету342
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи342
Концертмейстер342
Культорганізатор342
Методист342
Педагог-організатор342
Практичний психолог342
Соціальний педагог342
Старший вожатий342
Художній керівник342
__________ 
3 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.
III. Середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, 
які потребують соціальної допомоги і реабілітації
Директор456
Завідувач філією56
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи56
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи456
Акомпаніатор28
Вихователь (крім вихователів інтернатів при школах)456
Вихователь інтернату при школі42
Вчителі (всіх спеціальностей)456
Інструктор слухового кабінету56
Інструктор з праці56
Інструктор з фізкультури середніх навчальних закладів28
Інструктор з фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації56
Майстер виробничого навчання42
Педагог-організатор56
Перекладач-дактилолог42
Помічник директора з режиму30
Практичний психолог456
Соціальний педагог456
Старший вожатий456
Старший вихователь456
Старший черговий з режиму30
Черговий з режиму30
Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням56
__________ 
4 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання дітей.
IV. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, 
професійно-технічні навчальні заклади
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти28
Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому професійно-технічному навчальному закладі42
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми56
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому професійно-технічному навчальному закладі педагогічну роботу42
Акомпаніатор28
Викладач56
Педагог професійного навчання56
Вихователь28
Вихователь, який працює у професійно-технічному навчальному закладі42
Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії42
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи42
Керівник фізичного виховання56
Концертмейстер56
Майстер виробничого навчання42
Методист42
Науково-педагогічний працівник56
Перекладач-дактилолог42
Практичний психолог56
Соціальний педагог56
Старший майстер28
Старший майстер, який працює у професійно-технічному навчальному закладі42
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
Директор, завідувач, начальник42
Завідувач лабораторії (кабінету)42
Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи42
Методист42
VI. Інші навчальні заклади
Завідувач логопедичного пункту42
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації56
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації56
Завідувач інтернату при школі28
Методист із складання кінопрограм фільмотеки28
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту28
VII. Інші заклади та установи
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі 
лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вихователь56
Вихователь-методист56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Інструктор з праці56
Музичний керівник56
Логопед56
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, 
будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, 
з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей
Вихователь56
Вихователь-методист56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Інструктор з праці56
Музичний керівник56
Логопед56
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні 
та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці56
Логопед56
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, 
будинки дитини, відділення, палати, кабінети
Вихователь42
Вихователь-методист42
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Інструктор з праці28
Музичний керівник42
Логопед56
5. Притулки для дітей
Завідувач56
Вихователь-методист56
Вихователь56
Практичний психолог56
6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, 
фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини56
Вчителі (всіх спеціальностей)56
Викладачі (всіх спеціальностей)56
Асистент вчителя-реабілітолога56
Педагог-організатор42
Педагог професійного навчання56
Педагог соціальний56
Майстер виробничого навчання42
Вихователь56
Вихователь-методист56
Методист42
Практичний психолог56
Логопед56
Культорганізатор42
Керівник музичний56
Керівник гуртка42
Інструктор з праці56
Інструктор з фізкультури56
7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
директор56
вихователь-методист56
вихователь56
практичний психолог56
музичний керівник56
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації. 
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв: 
що мають науковий ступінь: 
 доктора наук56
 кандидата наук42
не мають наукового ступеня28
Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня28
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств28

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.06.2013 р. N 02-8/388

Щодо тривалості щорічної основної відпустки керівника гуртка дошкільного навчального закладу

(Витяг)

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N 346.

У розділі II “Позашкільні навчальні заклади” додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, яким затверджено тривалість щорічної основної відпустки, керівникам гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи передбачено тривалість щорічної відпустки 42 календарних дні. При цьому в примітці 3 до даного розділу передбачено, що щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.

Посада керівника гуртка належить до номенклатури посад позашкільних навчальних закладів, що підтверджується п. 10 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102. На даний час цей пункт Інструкції застосовується з урахуванням додатка 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557, яким затверджено Схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання (п. 7 наказу N 557). Згідно із приміткою 7 до п. 10 Інструкції N 102 умови визначення тарифних розрядів керівникам гуртків поширюються на всі типи установ освіти.

Тож оскільки оплата праці керівника гуртка дошкільного навчального закладу провадиться відповідно до умов оплати праці працівників навчальних закладів, щорічна основна відпустка працівникам, які посідають цю посаду, має надаватися тривалістю 42 календарних дні.

Голова Профспілки

Г. Труханов


Джерело: 
https://www.kadrovik.ua/content/shchodo-trivalosti-shchorichnoyi-osnovnoyi-vidpustki-kerivnika-gurtka-doshkilnogo
Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.