ПОЛОЖЕННЯ №21 від 09.07.2001р., про комісію (уповноваженого) підприємства, установи,організації із загальнообов’язкового державного соціальногострахування

 Про комісію (уповноваженого) підприємства, установи,
 організації із загальнообов’язкового державного соціального
 страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
 працездатності та витратами, зумовленими народженням
 та похованням

  1. Загальні положення

1.1. Комісія (уповноважений) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (далі – комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства) створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і господарювання, що використовує найману працю.

На підприємстві, де нарахування і виплата заробітної плати, а також надання допомоги по соціальному страхуванню здійснюється у його структурних підрозділах децентралізовано, комісії із соціального страхування створюються у кожному окремому підрозділі підприємства.

На підприємствах (понад 1000 працюючих), де нарахування і виплата заробітної плати, а також надання допомоги по соціальному страхуванню здійснюється централізовано, при необхідності створюється (обирається) центральна комісія із соціального страхування (далі – центральна комісія підприємства) та за її рішенням утворюються комісії із соціального страхування у підрозділах такого підприємства. ( Пункт 1.1 розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 54 від 26.09.2002 )

1.2. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства діє відповідно до пункту 3 статті 50Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” ( 2240-14 ) і у своїй діяльності керується вказаним Законом, Порядком призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.05 р. N 315, Статутом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд), цим Положенням, а також іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють питання матеріального забезпечення га надання соціальних- послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 85 від 06.07.2006 )

1.3. Робота комісії із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах делегованими до неї роботодавцем власником або уповноваженим ним органом – та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами) членами. Представником застрахованих осіб є профспілкова організація підприємства, а за її відсутності – інший уповноважений найманими працівниками орган (представник). ( Абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 24 від 14.05.2002 )

Якщо на підприємстві діє кілька профспілкових організацій, делегування членів комісії від застрахованих осіб провадиться об’єднаним представницьким органом, який утворено цими профспілковими організаціями за ініціативою будь-якої профспілки. Профспілка, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси застрахованих осіб при вирішенні питань матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості, залежно від чисельності застрахованих осіб на підприємстві. Члени комісії виконують свої обов’язки, як правило, на громадських засадах. При потребі мати в комісії штатного працівника відповідні пропозиції подаються на розгляд роботодавця.

Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюється спільним рішенням представницьких сторін.

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються: роботодавцем – його наказом, представником застрахованих осіб – постановою виборного органу профспілкової організації (об’єднаного представницького органу профспілкових організацій) або іншого вповноваженого найманими працівниками органу.

1.4. Комісія із соціального страхування створюється на підприємстві, в установі, організації при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства. Обраний уповноважений разом з призначеним роботодавцем його представником забезпечують здійснення своїх повноважень відповідно до цього Положення.

З числа уповноважених із соціального страхування та представників роботодавців підприємств з чисельністю застрахованих осіб 15 і менше за їх ініціативою для здійснення координаційних та консультативних функцій, підготовки пропозицій щодо забезпечення соціальним страхуванням працюючих і членів їх сімей в межах певної території або групи підприємств можуть утворюватися комісії із соціального страхування.

1.5. Рішенням комісії із соціального страхування підприємства з числа її членів можуть утворюватися робочі групи (призначатися представник, представники) для виконання практичної роботи по призначенню допомоги, здійсненню заходів по зниженню рівня захворюваності на підприємстві, проведенню оздоровчих заходів та по інших напрямках страхової діяльності.

1.6. Комісія із соціального страхування підприємства підзвітна власнику або уповноваженому ним органу та представнику застрахованих осіб, її робота в установленому порядку підлягає перевірці органами Фонду.

1.7. Власник або уповноважений ним орган та представник застрахованих осіб сприяють роботі комісії із соціального страхування підприємства, створюють для цього робочі умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення її засідань та узгодження питань про їх проведення у зручний для членів комісії час з додержанням умов оплати їх праці за основним місцем роботи.

1.8. На власника або уповноважений ним орган та представника застрахованих осіб покладається забезпечення комісій із соціального страхування підприємств інформаційними та довідковими матеріалами, організація і проведення спільно з робочими органами відділень Фонду навчання їх членів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

1.9. На новоствореному підприємстві комісія із соціального страхування створюється у місячний строк після реєстрації підприємства, якщо це передбачено законодавством, або після рішення про заснування підприємства.

( Пункт 1.10 виключено на підставі Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 89 від 26.07.2005 )

  1. Права і обов’язки комісії (уповноваженого)
    із соціального страхування підприємства

2.1. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства має право:

проводити перевірки правильності нарахування та виплати допомоги застрахованим особам власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів Фонду як за власною ініціативою, так у зв’язку із зверненнями застрахованих осіб;

отримувати: від власника або уповноваженого ним органа – відомості щодо заробітної плати застрахованих осіб, суми сплачених страхових внесків на одержану ними зарплату, наявності та руху путівок, одержаних від робочих органів відділень Фонду, та проведених перерахувань на рахунок Фонду сум часткової сплати вартості путівок; від органів Фонду – безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

брати участь у перевірках обгрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства, а також дотримання ними режиму, визначеному лікарем на період тимчасової непрацездатності;

здійснювати контроль за нарахуванням і своєчасною виплатою допомоги при народженні дитини, цільовим її використанням та створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; ( Пункт 2.1 доповнено абзацом п’ятим згідно з Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 85 від 06.07.2006 )

звертатися до робочих органів відділень Фонду у разі спору між комісією (уповноваженим) та власником або уповноваженим ним органом з питань матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання власником або уповноваженим ним органом рішень комісії;

вносити до робочих органів відділень Фонду пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню на підприємствах.

2.2. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства зобов’язана:

вживати заходів по своєчасному наданню на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

брати участь в перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з питань правильності нарахування та сплати страхових внесків, використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією та контролюючими органами порушень з питань сплати страхових внесків та використання страхових коштів.

III. Повноваження комісії (уповноваженого) із соціального
 страхування підприємства

3.1. Комісія із соціального страхування підприємства

3.1.1. Приймає рішення про матеріальне забезпечення (надання допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності і пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного “віку, на поховання) та надання соціальних послуг застрахованим особам (забезпечення оздоровчих заходів: виділення путівок на санаторно-курортне лікування та до санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам, до дитячих оздоровчих закладів, а також питання утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми) і направляє їх власнику або уповноваженому ним органу для проведення виплат, видачі путівок, здійснення розрахунків тощо.

3.1.2. Здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі та продовження листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

( Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу III вилучено на підставі Постанови Фонду втрати працездатності N 54 від 26.09.2002 )

3.1.3. Здійснює контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини утримувачами та створенням ними належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини. ( Пункт 3.1 доповнено підпунктом 3.1.3 згідно з Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 85 від 06.07.2006 )

3.1.4. Бере участь в перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування.

3.1.5. Проводить щоквартально аналіз використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на підприємстві, веде облік осіб, які часто і довго хворіють, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності власнику або уповноваженому ним органу та представнику застрахованих осіб.

3.1.6. Здійснює контроль за своєчасними сплатою та перерахуванням страхових внесків на рахунок Фонду, поданням звітності по коштах Фонду до його робочих органів. Вносить пропозиції власнику або уповноваженому ним органу щодо сплати страхових внесків та відшкодування Фонду витрат по коштах Фонду, проведених з порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням, ініціює перед робочим органом Фонду питання про відшкодування його бюджету витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.

3.1.7. Веде облік застрахованих осіб, їх дітей та студентів, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, контролює видачу їм путівок згідно рішень комісії.

3.1.8. Розглядає заяви працівників підприємства щодо рішень комісії по наданню матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, приймає заходи по розв’язанню піднятих в них питань.

3.1.9. Проводить на підприємстві роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

3.1.10. Забезпечує гласність роботи комісії із соціального страхування підприємства з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, в тому числі стосовно наявності, розподілу та видачі путівок на санаторно-курортне лікування, в санаторії-профілакторії, дитячі оздоровчі заклади.

3.2. Уповноважений із соціального страхування підприємства:

3.2.1. Здійснює повноваження відповідно до підпунктів 3.1.1; 3.1.2., 3.1.5. розділу III цього Положення. ( Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 54 від 26.09.2002 )

3.3. Робочі групи (представники) комісії із соціального страхування підприємства, утворені (призначені) відповідно до пункту 1.5 розділу I цього Положення за функціональним розподілом обов’язків:

3.3.1. Виконують практичну роботу з окремих повноважень комісії, визначених у розділі III Положення. Зокрема, за дорученням комісій: призначають встановлені законодавством види допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; здійснюють перевірку обґрунтованості видачі документів, які подано для надання допомоги; здійснюють контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини утримувачами та створенням ними належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; ведуть облік застрахованих осіб, їх дітей, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах, контролюють видачу путівок на лікування і оздоровлення згідно з рішеннями комісії; розробляють пропозиції щодо заходів по зменшенню витрат по тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності на підприємстві; ведуть діловодство комісії тощо. ( Підпункт 3.3.1 в редакції Постанови Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 85 від 06.07.2006 ) ( Пункт 3.3 розділу III в редакції Постанови Фонду втрати працездатності N 54 від 26.09.2002 )

3.4. Центральна комісія підприємства здійснює повноваження, передбачені пунктом 3.1 розділу III цього Положення та координує діяльність комісій із соціального страхування у структурних підрозділах підприємства, утворених за її рішенням. ( Розділ III доповнено пунктом 3.4 згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 54 від 26.09.2002 )

3.5. Комісії із соціального страхування підрозділів підприємства, утворені відповідно до абзацу третього пункту 1.1 цього Положення:

3.5.1. Здійснюють повноваження, передбачені пунктом 3.1 розділу III цього Положення, з наступним затвердженням прийнятих ними рішень (висновків) центральною комісією підприємства. ( Розділ III доповнено пунктом 3.5 згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 54 від 26.09.2002 )

1.Організація роботи комісії (уповноваженого) із
соціального страхування підприємства

4.1. Комісія із соціального страхування підприємства: основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше одного разу на місяць.

Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні не менше двох третин її складу від кожної представницької сторони. Засідання комісії протоколюється.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним,

На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони.

Голова комісії та його заступник несуть відповідальність за невиконання своїх повноважень перед комісією. Вони можуть бути позбавлені своїх повноважень за особистим проханням, за ініціативою членів комісії (більшості від загальної їх кількості), за поданням робочого органу відділення Фонду.

Якщо член комісії з поважних причин виводиться зі складу комісії, сторона, яку він представляє, має делегувати Іншого представника на строк повноважень комісії, що залишився.

4.2. Уповноважений із соціального страхування підприємства спільно із представником роботодавця:

розглядають питання матеріального забезпечення і надання соціальних послуг застрахованим особам по мірі надходження відповідних звернень і подання необхідних для їх вирішення документів.

Прийняті рішення з розглянутих питань оформлюються протоколом за підписом уповноваженого та представника роботодавця.

  1. Вирішення спорів

5.1. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення допомоги та надання соціальних послуг може бути оскарженим застрахованою особою до робочого органу відділення Фонду, в якому зареєстровано підприємство як платник страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, що не позбавляє права застрахованої особи, при потребі, звернутися з цих питань до суду.

“Праця і зарплата”, N 31, 13.08.2001 р.

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.