Лист № 120 від 19.05.2020р., надає інформацію Про трудові відносини з педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком

Головам ППО

Про трудові відносини з педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком

В зв’язку із чисельними зверненнями профспілчан Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення щодо реалізації трудових відносин з педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком.

Пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», який набрав чинності 18 березня 2020 року, передбачено:

1) до 1 липня 2020 року засновники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти або уповноважені ними органи зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з керівниками таких закладів та одночасно укласти з ними (за їх згодою) трудові договори строком на шість років (з керівниками, які отримують пенсію за віком – на один рік) без проведення конкурсу;

2) до 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

Відповідно до вимог ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Вимоги наведених норм закону поширюються лише на педагогічних працівників державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком. Тобто, ці норми не поширюються на педагогічних працівників державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які отримують інші види пенсій чи державних допомог, на непедагогічних працівників цих закладів, на працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти.

Як вже зазначалося у попередньому роз’ясненні обкому профспілки (№ 05/68 від 02.04. 2020р.), згідно ст. 32 КЗпП України, при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою переведення працівника з безстрокового трудового договору на строковий є зміною істотних умов праці, про що, відповідно вимог цієї норми закону, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

При цьому трудовий договір не розривається, а трудові права та обов’язки працівника залишаються незмінними, крім тих, про які він повідомляється. Вищеозначений час (два місяці) надається працівникові для прийняття рішення.

Звертаємо увагу, що педагогічний працівник, який отримує пенсію за віком, на виконання означених вище нововведень Закону України «Про повну загальну середню освіту» може бути звільнений у 2020 році лише у випадку небажання продовжувати свою педагогічну діяльність на основі строкового трудового договору.

Зауважуємо, що вищезгаданою нормою закону не передбачено укладання контрактів із зазначеною категорією працівників.

Згідно ст. 21 КЗпП України, сфера застосування контракту визначається лише законами України.

У Рішенні Конституційного Суду України N 12-рп/98 від 09.07.1998 року встановлено, що контрактна форма трудового договору не може впроваджуватись нормативними актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, актами органів місцевого самоврядування, також колективними договорами і угодами та іншими локальними нормативними актами. Отже, вимоги роботодавців про укладення контрактів з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які отримують пенсію за віком, суперечать чинному законодавству.

Щодо порядку надання щорічних відпусток педпрацівникам обком профспілки зазначає про наступне.

Право на щорічні відпустки встановлене ст. 45 Конституції України, ст. 74 КЗпП України, ст. 2 Закону України «Про відпустки», Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346 (надалі – Порядок).

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки», право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до п. 2 Порядку, педагогічним працівникам щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (п. 2 Порядку, ст. 10 Закону України «Про відпустки», ст. 79 КЗпП України).

Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників (п. 20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням із ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213).

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України «Про відпустки»).
Законом України «Про відпустки» встановлено вичерпний перелік випадків і порядок перенесення, поділу на частини та відкликання з відпустки (ст. 11, 12).

Процедура виконання п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» не є підставою для перенесення, поділу на частини за ініціативою роботодавця та відкликання з відпустки працівника.

Згідно ст. 12 Законом України «Про відпустки», щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту», держава гарантує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Відповідно до вимог ст. 3 Законом України «Про відпустки», працівник не втрачає право на відпустки і у разі звільнення: за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Наголошуємо, що галузева освітянська профспілка та її організаційні ланки ще до прийняття Закону виступали проти дискримінаційних норм, які стосувались переведення керівників і педагогічних працівників, що отримують пенсію за віком з безстрокових трудових договорів на строкові. Проте, попри усі численні заходи (в т.ч. масові акції протесту) та звернення освітянської Профспілки на усіх рівнях, дані положення все ж таки були підтримані більшістю депутатів Верховної Ради України у Законі України «Про повну загальну середню освіту».

Станом на 18.05.2020 року за зверненням Профспілки працівників освіти і науки України Представником Уповноваженого з прав людини відкрито провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина нормою про припинення безстрокових трудових договорів з педагогічними працівниками, які отримують пенсію за віком, та укладання замість них строкових терміном на рік.

Також у Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (щодо відновлення прав учасників освітнього процесу)», реєстраційний № 3430 від 5.05.2020 р., який передбачає скасування дискримінаційних норм щодо педагогів –пенсіонерів.

Обкомом профспілки направлено звернення до народних депутатів від Кіровоградщини

Ю.Кузьбіта, О.Дануци, О.Воронька, І.Мурдія, О.Довгого, Б.Торохтія, О.Тарасова з проханням підтримати відновлення трудових прав означених категорій педагогічних працівників.

Профспілкою ініційовано звернення понад 50 народних депутатів до Конституційного суду України щодо визнання зазначених норм Закону такими, що суперечать Конституції України. Наразі очікуємо на позитивну відповідь та сподіваємось на офіційне визнання Конституційним судом України неконституційними, вказаних норм закону.

Зважаючи на викладене вище, Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького просить забезпечити неухильне дотримання вимог чинного законодавства України, прав та законних інтересів працівників.

Голова МК профспілки О. Дзюба

Завантажити (PDF, 8.08MB)

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.