Лист № 123 від 20.05.2020р., надає інформацію щодо інклюзивної освіти у питаннях і відповідях.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо інклюзивної освіти у питаннях і відповідях.

1. Як відкрити інклюзивний клас
У статті 20. Закону України «Про освіту» вказано, що заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.
Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872, керівник закладу освіти на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку інклюзивно-ресурсного центру (психолого-медико-педагогічної консультації) та за підтримки відповідного органу управління освітою організовує клас з інклюзивним навчанням, створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір відповідних педагогічних працівників тощо.
Проте, якщо це школа, яка ще не має досвіду інклюзивного навчання, радимо батькам прийти в школу заздалегідь – ще до оголошення набору в перший клас. Це потрібно для того, щоб адміністрація закладу та вчителі знали, що наступного навчального року їм потрібно буде прийняти учня з особливими освітніми потребами, та встигли підготуватись, аби зробити навчання Вашої дитини в школі комфортнішим.
2. Вчитель 1 кваліфікаційної категорії. Працює асистентом вчителя в інклюзивному класі. За яким тарифним розрядом здійснюється оплата праці?
Посада асистента вчителя не передбачає присвоєння кваліфікаційних категорій. За результатами атестації асистенту вчителя встановлюється тарифний розряд, при визначені якого враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
Відповідно до додатку 9 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» асистенту вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням встановлюється 10-12 тарифні розряди.
Рішення про встановлення розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах затвердженого фонду заробітної плати відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів приймає керівник закладу загальної середньої освіти.
3. Запитання стосовно корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами. Шкільний психолог не має права в межах своєї тарифної ставки надавати такі послуги. Працівники ІРЦ теж мають тарифну ставку і теж не можуть під час виконання своїх посадових обов’язків проводити корекційно-розвиткові заняття. Хто, коли і яким чином повинен проводити ці заняття?
У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою КМУ від 14 лютого 2017 р. № 88 (зі змінами), передбачено, що додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) проводяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу освіти та у разі потреби – додатково залученими фахівцями), з якими заклад освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори.
Крім основної роботи й роботи за сумісництвом, працівники закладів та установ освіти можуть залучатися до педагогічної роботи на умовах погодинної оплати праці, яка не є сумісництвом згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43.
На відміну від роботи за сумісництвом, яка виконується лише у вільний від основної роботи час, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік, може виконуватися в межах основного робочого часу працівника з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.
Таким чином, шкільний психолог та педагогічні працівники інклюзивно-ресурсного центру (у т. ч. і директор), окрім основної роботи та роботи за сумісництвом, можуть залучатись до проведення корекційно-розвиткових занять з особами з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, на умовах цивільно-правових договорів.
4. Які критерії оцінювання учнів (ЗПР) у 5 класі з математики?
Відповідно до Міжнародного класифікатора хвороб (МКБ-10) затримка психічного розвитку (далі – ЗПР) не є стійким незворотнім психічним порушенням і характеризується як порушення психологічного розвитку (недорозвиток пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери).
Під впливом кваліфікованої корекційної допомоги практичного психолога, посада якого передбачена штатними розписами закладів загальної середньої освіти всіх типів, а також вчителя-логопеда, діти із ЗПР за час навчання у 1-4 класах (школа І ступеня) досягають стабільних успіхів у навчанні та розвитку. В подальшому такі діти мають можливість опанувати Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. При цьому навчальні плани для дітей із ЗПР відрізняються від навчальних планів інших закладів загальної середньої освіти наявністю корекційно-розвиткової складової.
З огляду на зазначене, оцінювання учнів із ЗПР у 5 класі, у тому числі з математики, здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів загальної середньої освіти (основна школа).
5. Якщо дитина не розмовляє, а тільки повторює за вчителем. Сама не пише і не читає, як оцінювати таку дитину у 3 класі?
У наведеному випадку може йти мова про наявність у дитини алалії – відсутність або обмеженість мовлення у дітей внаслідок недорозвинення або пошкодження мовних ділянок головного мозку.
Розрізняють моторну і сенсорну алалію. Моторна алалія характеризується тим, що дитина розуміє звернену до неї мову, але сама не говорить. Сенсорна алалія характеризується розладом розуміння мови при збереженні слуху. При цьому порушення усного мовлення зумовлює порушення письма і читання.
Якщо дитина із зазначеними порушеннями мовлення навчається у спеціальному закладі освіти, для неї може бути визначена індивідуальна освітня траєкторія з розробленим педагогічними працівниками та затвердженим педагогічною радою індивідуальним навчальним планом, обов’язковою складовою якого є постійна корекційно-розвиткова робота з боку, насамперед, вчителя-логопеда. У такому випадку навчальні досягнення учні оцінюються за навчальним матеріалом, визначеним індивідуальним навчальним планом.
У разі, якщо учень з алалією навчається у закладі загальної середньої освіти в інклюзивному класі, для нього складається індивідуальна програма розвитку, яка передбачає індивідуальний навчальний план, індивідуальну навчальну програму та відповідну корекційно-розвиткову роботу.
У будь-якому випадку слід порадити батькам дитини звернутися в інклюзивно-ресурсний центр за місцем проживання для проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини.
6. Асистент вчителя в першому класі з інклюзивною формою навчання, отримує зарплату по 12 тарифному розряду, маючи вищу категорію за висновком попередньої атестації, чи правомірно це?
Посада асистента вчителя не передбачає присвоєння кваліфікаційних категорій. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 (із змінами) асистенту вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням встановлюється 10-12 тарифні розряди.
Питання оплати праці педагогічних працівників регулюються наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 р. за № 1130/11410, та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.93 р. № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56 (далі – Інструкція).
Пунктом 4 Інструкції визначено, що посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.
Тобто рішення про встановлення конкретного розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах затвердженого фонду заробітної плати відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів приймає керівник закладу освіти, враховуючи при цьому освітній рівень працівника, професійну компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
Таким чином, оплата праці асистенту вчителя, якому за результатами попередньої атестації присвоєно вищу кваліфікаційну категорію, за 12 тарифним розрядом є цілком правомірною.
7. Дитина пішла в 1 клас НУШ. Це клас для дітей з тяжкими порушеннями мовлення в загальноосвітній школі. Для класу було виділено все, що потребує клас НУШ . Але турбує питання логопедичної корекції і навчання саме по програмі НУШ.
Відповідно до Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 09.12.2010 р. № 1224, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707, освітній процес у спеціальних класах здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі навчальних планів спеціальних закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджених Міністерством освіти і науки.
Спеціальні класи працюють за навчальними програмами, підручниками і посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки для використання у спеціальних закладах освіти. У разі необхідності та з урахуванням стану здоров’я, особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних класах можуть використовуватися рекомендовані навчальні програми та підручники закладів загальної середньої освіти.
Відповідно до наказу МОН від 26.07.2018 р. № 814 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» інваріантна складова навчальних планів для спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами обов’язково включає години корекційно-розвиткової роботи, яка спрямована на корекцію відхилень у їх розвитку, створення сприятливих умов для здобуття освіти відповідного рівня.
Зокрема, для дітей з тяжкими порушеннями мовлення метою корекційно-розвиткової роботи є компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя. Основними напрямками корекційно-розвиткової роботи для таких дітей є: корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна фізкультура.
8. Питання щодо визначення нозології дитини з ООП. Якщо ІРЦ після комплексної оцінки не визначає нозологію дитини, а рекомендує інклюзивну форму навчання, то хто визначає в такому випадку нозологію? І як бути, якщо в цьому ж класі вже є дві дитини з нозологією розумова відсталість. Асистент вчителя не може один вести дітей з різними нозологіями. Хто має визначати нозологію, в кого є для цього повноваження?
Відповідно до Положенння про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2019 р. № 545, одним з основних завдань Центру є проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини. Тобто фахівці Центру визначають особливі освітні потреби дитини.
Нозологія (вид порушення фізичного, розумового, психічного розвитку) визначається медичними працівниками.
Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872, кількість учнів з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням становить:
• одна – три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
• не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 № 90, яким внесено зміни до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 № 1205, у закладах загальної середньої освіти, де запроваджене інклюзивне навчання, вводиться посада асистента вчителя для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти.
9. В якій формі та з якою періодичністю ведуться звіти про результати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами фахівцями інклюзивно-ресурсного центру?
Ведення ділової документації інклюзивно-ресурсного центру визначено п. 59 Положення про інклюзивно-ресурсний центр (постанова КМУ від 12.07.2019 р. № 545).
Форма та періодичність ведення звітів про результати надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами фахівцями центру є довільною, визначається директором установи.
10. Як обліковуються індивідуальні та групові заняття в Центрі (наприклад, в межах астрономічної години проводиться одне індивідуальне заняття чи два або одне групове, чи можливо одне індивідуальне та одне групове)?
Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872. Зокрема, тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35-40 хвилин, індивідуального – 20-25 хвилин.
Скорочена тривалість корекційно-розвиткових занять, встановлена для учнів з особливими освітніми потребами, не є підставою для зменшення оплати за їх проведення.
За результатами надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами фахівцями центру складаються звіти.
11. Дитина навчається в інклюзивному класі. Через хворобу (є довідки) пропустила багато навчальних днів. Календарний план корекційно-розвиткових занять не виконується. Що робити? Як «наздоганяти» програму?
У разі пропуску дитиною великої кількості навчальних днів через хворобу, виконання програми можна забезпечити шляхом ущільнення тем або з дозволу батьків проведення корекційно-розвиткових занять в канікулярний період. Однак, організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учня та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.
12. Чи має право психолог закладу на 1,5 ставки вести додаткові корекційні заняття?
Крім основної роботи й роботи за сумісництвом, працівники закладів та установ освіти можуть залучатися до педагогічної роботи на умовах погодинної оплати праці, яка не є сумісництвом згідно з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43.
На відміну від роботи за сумісництвом, яка виконується лише у вільний від основної роботи час, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік, може виконуватися в межах основного робочого часу працівника з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.
Таким чином, шкільний психолог окрім основної роботи може залучатись до проведення корекційно-розвиткових занять з особами з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, на умовах цивільно-правових договорів лише з дозволу керівника державного підприємства, установи.
13. Якщо дитина, яка має порушення мовлення, навчається в інклюзивному класі. Хто має надати програми для корекційних занять з психологом і логопедом?
Методичну допомоги щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, Ви можете отримати у фахівців інклюзивно-ресурсного центру за місцем проживання або у працівників ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, який є структурним підрозділом закладу післядипломної педагогічної освіти.
Також з корекційними програмами Ви можете ознайомитися на офіційному сайті МОН в розділі «Корекційні програми» рубрики «Дітям з особливими освітніми потребами» за посиланням (в кінці розділу).
14. Дитина з ДЦП (важка форма) навчається на індивідуальному навчанні на дому. Потребує корекційної допомоги (допомоги дефектолога, корекційного педагога). За яких умов вона таку допомогу може отримати? Якщо в ІРЦ є корекційний педагог чи в його обов’язки входить відвідувати дитину на дому і надавати таку допомогу? Батьки не в змозі возити дитину до ІРЦ.
Для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються на індивідуальному навчанні, на основі робочого навчального плану закладу розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру та на основі навчальних планів спеціальних закладів загальної середньої освіти.
Індивідуальний навчальний визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводиться на вивчення кожного предмета на тиждень. У план обов’язково включаються години корекційно-розвиткових занять, які спрямовані на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учня.
Отже, відповідно до індивідуального навчального плану з учнем вдома повинні займатися не лише вчителі-предметники, а вчителі-дефектологи.
Фахівцями ІРЦ відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр (постанова КМУ від 12.07.2019 р. № 545) надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги. Місце надання таких послуг визначається в індивідуальному порядку.

Голова МК профспілки О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.