Лист №188 від 23.08.2018р., про права та обов’язки педагогічних працівників

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Які ключові права та обов’язки вчителів як педагогічних працівників в освітньому процесі визначені законодавством.

Права та обов’язки учителів у закладах загальної середньої освіти визначають:

 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про загальну середню освіту»
 • інші нормативно-правові акти.

У Законі про освіту правам і обов’язкам учителів присвячена стаття 54, що має назву «Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу».

Педагогічні працівники мають право на: академічну свободу

Що означає «Академічна свобода»

 • свобода викладання
 • свобода від втручання в педагогічну діяльність
 • вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі
 • педагогічна ініціатива тощо
 • розроблення й упровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів (насамперед методик компетентнісного навчання)
 • користування бібліотекою, інфраструктурою закладу освіти
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, використовуваних в освітньому процесі
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку

При підвищенні кваліфікації Учитель управі вільно обирати:

 • освітні програми
 • форми навчання
 • заклади освіти, установи й організації, інші субֹ’єкти освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності
 • захист професійної честі та гідності
 • індивідуальну освітню діяльність за межами закладу освіти
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти та у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

Педагогічні працівники:

повинні

постійно підвищувати:
 – свій професійний і загальнокультурний рівні
 – педагогічну майстерність виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання

дотримувати:
 – академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі
 – педагогічної етики поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу

дотримувати:
 – установчих документів закладу освіти
 – правил внутрішнього розпорядку

виконувати посадові обов’язки

зобов’язані стосовно учнів

сприяти:
 – розвитку здібностей учнів
 – формуванню навичок здорового способу життя

дбати про фізичне і психічне здоров’я учнів

особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема:
 – правди
 – справедливості
 – патріотизму тощо

формувати в учнів:
 – усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України
 – прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами

виховувати в учнів повагу до державної мови і державних символів, цінностей України, навколишнього природного середовища тощо

захищати учнів під час освітнього процесу від:
 – будь-яких форм фізичного та психічного насильства
 – приниження честі та гідності – дискримінації за будь-якою ознакою тощо

запобігати:
 – вживанню учнями та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів
 – іншим шкідливим звичкам

Заборонено! Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків (окрім випадків, передбачених законодавством)

Голова МК профспілки                                                      О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.