Лист 22.02.2024 № 58 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «Довідник спеціаліста з охорони праці» про інструктажі з охорони праці: кому та як проводити.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію видавництва «Довідник спеціаліста з охорони праці» про інструктажі з охорони праці: кому та як проводити.

              Працівники під час прийняття на роботу та протягом трудової діяльності повинні проходити коштом роботодавця інструктажі з охорони праці. Так зобов’язує стаття 18 Закону про охорону праці. До того ж законодавство забороняє допускати до робіт працівників, зокрема посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктажу та перевірки знань із питань охорони праці.

Види інструктажів

За характером і часом проведення розрізняють інструктажі з охорони праці:

– вступний;

– первинний;

– повторний;

– позаплановий;

– цільовий.

Як організувати інструктажі, визначає глава 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15. Відповідальність за організацію і проведення інструктажів несе роботодавець.

Вступний інструктаж

Вступний інструктаж із охорони праці проводьте, щоб ознайомити працівника, якого приймаєте чи поновлюєте на роботі, з локальними нормативними актами та інформаційними матеріалами загалом по підприємству.

Хто проходить

Вступний інструктаж проходять:

– працівники, яких прийняли на постійну або тимчасову, сезонну роботу;

– працівники, яких прийняли як на основну роботу, так і як сумісників;

– працівники сторонніх організацій, які беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

– учні й студенти, які проходять виробниче навчання або практику;

– екскурсанти в разі екскурсії на підприємство.

Працівникам, яких переводите з одного структурного підрозділу підприємства до іншого, такий інструктаж проводити не потрібно.

Хто проводить

Новоприйнятого працівника на вступний інструктаж має направити кадрова служба. Проводить інструктаж спеціаліст служби охорони праці (СОП) або інший фахівець за наказом/розпорядженням роботодавця. Такий фахівець має попередньо пройти навчання та перевірку знань із питань охорони праці.

У наказі/розпорядженні має бути ім’я, прізвище та посада:

– спеціаліста СОП або іншого фахівця, який проводитиме вступний інструктаж;

– працівника, який виконуватиме ці обов’язки в разі відсутності спеціаліста СОП.

Доречно включити до посадової інструкції спеціаліста з охорони праці обов’язок проводити вступний інструктаж на підприємстві.

Як проводять

Вступний інструктаж проводьте до початку роботи в перший робочий день або напередодні, якщо вже є наказ про прийняття на роботу.

Для осіб, яких приймаєте на роботу, інженер з охорони праці має розробити програму вступного інструктажу. Її зміст нормативно-правові акти не регламентують. Таку програму затверджує наказом керівник підприємства. Доцільно включити її окремим додатком до Положення підприємства про навчання з питань охорони праці. Якщо ви цього не зробили, затвердьте програму та тривалість вступного інструктажу окремим наказом/розпорядженням (див. Додаток).

Додаток

Зразок наказу про затвердження Програми

та тривалості вступного інструктажу з охорони праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСЕЛКА»

(ТОВ «ВЕСЕЛКА»)

Код ЄДРПОУ 12345679

НАКАЗ

15.01.2024 Київ №15

Про затвердження Програми

та тривалості вступного інструктажу

з охорони праці

На виконання вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. №15 (НПАОП 0.00-4.12-05), і з метою забезпечити якісне проведення вступного інструктажу з питань охорони праці

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Програму та тривалість вступного інструктажу з питань охорони праці (Додаток).
  2. Відповідальним за проведення вступного інструктажу з питань охорони праці призначити інженера з охорони праці Володимира Шевченка. За його відсутності (відпустка, відрядження, хвороба) відповідальним за проведення вступного інструктажу призначити заступника директора Миколу Савчука.
  3. Вступний інструктаж із охорони праці проводити з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, за затвердженою Програмою вступного інструктажу з питань охорони праці.
  4. Вступний інструктаж із питань охорони праці проводити в кабінеті охорони праці.
  5. Про проведення вступного інструктажу для осіб, яких приймають на роботу відповідно до наказу директора підприємства, робити записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
  6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ «Веселка» Столяр Павло СТОЛЯР

Візи, відмітки про ознайомлення з наказом

Тривалість вступного інструктажу залежить від ступеня ризику підприємства та чисельності працівників.

Оскільки Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою КМУ від 26.06.2013 №444, передбачає вступний інструктаж із пожежної безпеки, цю тему слід також внести до програми вступного інструктажу з охорони праці.

Проводьте вступний інструктаж у кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні. Під час занять використовуйте технічні засоби навчання, наочні посібники, відеоматеріали тощо.

Особа, яка проводить інструктаж, ознайомлює працівника з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами з охорони праці, звертає увагу на особливості виробництва, відповідає на запитання.

Під час вступного інструктажу працівники мають отримати знання щодо:

– правил внутрішнього трудового розпорядку;

– своїх прав та обов’язків згідно із законодавством про охорону праці;

– системи управління охороною праці на підприємстві;

– порядку розслідування нещасних випадків на виробництві;

– страхових виплат;

– домедичної допомоги потерпілим тощо.

Запис про те, що працівник пройшов вступний інструктаж, зробіть у наказі про прийняття його на роботу, а також у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. Журнал веде та зберігає СОП або фахівець, що відповідає за інструктаж.

Якщо структурний підрозділ територіально віддалений від головного підприємства, документи про прийняття працівника на роботу оформлюють без його виїзду до головного підприємства. Проводити вступний інструктаж працівнику може керівник цього підрозділу. Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації вступного інструктажу структурного підрозділу. Отже, на підприємстві загалом може бути декілька журналів реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Первинний інструктаж

Первинний інструктаж із охорони праці проводьте до початку роботи безпосередньо на робочому місці, щоб довести до відома працівника локальні нормативні акти й інформаційні матеріали, які стосуються його роботи.

Хто проходить

Первинний інструктаж на робочому місці проходять:

– працівники, яких прийняли на постійну або тимчасову роботу на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;

– працівники, які виконуватимуть нову для них роботу; працівники, яких перевели з одного структурного підрозділу до іншого;

– працівники у відрядженні, які беруть участь у виробничому процесі на підприємстві.

Такий вид інструктажу також проходять учні, студенти, курсанти, слухачі навчальних закладів:

– які проходять трудове або професійне навчання;

– під час навчальних завдань використовують механізми, інструменти, матеріали тощо.

Якщо, наприклад, підприємство змінює свою структуру, то працівникам не потрібно проходити первинний інструктаж, якщо не змінилися:

– назви підрозділів, назви посад їхніх керівників і назви професій працівників відділів;

– офісне обладнання; приміщення.

Хто проводить

Первинний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт — начальник структурного підрозділу, майстер — або фізична особа, яка використовує найману працю.

Як проводять

Первинний інструктаж на робочому місці проводьте працівнику в перший робочий день перед тим, як він почне виконувати функці¬ональні обов’язки.

Проводьте інструктаж за програмою інструктажу в повному обсязі, без скорочень, незалежно від того, чи виконують у цей період передбачені для працівника роботи. Його можна проводити індивідуально або з групою осіб одного фаху за інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Заняття проводьте у формі лекції, бесіди. При цьому використовуйте технічні засоби навчання, схеми структурних підрозділів підприємства, схеми устатковання, плакати, навчальні посібники, схеми евакуації в разі пожежі, відеоматеріали тощо.

Після первинного інструктажу особа, яка його проводила, перевіряє теоретичні знання — опитує усно або за допомогою технічних засобів, а також набуті навички з безпечних методів праці.

Працівника, який відповів на запитання, показав необхідні навички й прийоми, вважайте таким, що пройшов первинний інструктаж. Тож ви можете допустити його до самостійної роботи.

Факт, що працівник пройшов первинний інструктаж і має допуск до роботи, фіксуйте в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Запис робить особа, яка проводила інструктаж.

Працівника, який показав незадовільні результати перевірки знань і навичок, до самостійної роботи не допускайте. Протягом 10 днів він має пройти повторний інструктаж і перевірку знань.

Повторний інструктаж

Повторний інструктаж із охорони праці проводьте, щоб працівник повторив і закріпив знання, які здобув під час первинного інструктажу. А також — отримав відповіді на запитання, що постали в нього, коли він виконував функціональні обов’язки.

Хто проходить

Повторний інструктаж проходять на робочому місці окремі працівники або група працівників, які виконують однотипні роботи. Такий інструктаж можуть не проходити працівники, які під час виробничого процесу не обслуговують об’єкти, машини, механізми, устатковання, не застосовують прилади та інструменти, не переробляють сировину, матеріали тощо.

Перелік професій і посад працівників, яких звільняють від повторного інструктажу, затверджує роботодавець.

Хто проводить

Повторний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт — начальник структурного підрозділу, майстер — або фізична особа, яка використовує найману працю. Для того щоб роз’яснити окремі питання програми повторного інструктажу, можна залучати фахівців:

– еколога;

– особу, відповідальну за електрогосподарство;

– особу, відповідальну за протипожежний стан підприємства;

– медичного працівника; юриста; спеціаліста відділу кадрів тощо.

Як проводять

Повторний інструктаж проводьте в строки, які визначають нормативно-правові акти з охорони праці в галузі або роботодавець, але не рідше ніж:

раз на три місяці — на роботах підвищеної небезпеки;

раз на шість місяців — для решти робіт.

Для працівників, які перебувають у відрядженні, відпустці, тимчасово непрацездатні тощо, інструктаж проводьте впродовж двох днів після того, як вони вийшли на роботу.

Проводьте повторний інструктаж за програмами первинного інструктажу на робочому місці, розробленими для кожної професії/посади, у повному обсязі, без скорочень, незалежно від того, чи виконують працівники в цей період передбачені роботи. Наприкінці особа, яка проводить інструктаж, перевіряє усно або за допомогою технічних засобів, як працівники засвоїли знання і навички безпечних методів роботи.

Працівника, який відповів на запитання, показав необхідні навички й прийоми, вважайте таким, що пройшов повторний інструктаж. Тож можете допустити його до самостійної роботи.

Факт, що працівник пройшов повторний інструктаж, фіксуйте в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівників, які не пройшли повторного інструктажу або показали незадовільні результати перевірки знань, відстороніть від роботи. Протягом 10 днів проведіть для них додатковий інструктаж і перевірку знань.

Позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж із охорони праці проводьте з працівниками:

– щоб ознайомити їх із новими локальними нормативно-правовими актами з охорони праці або з внесеними змінами й доповненнями до них;

– якщо змінився технологічний процес, замінили або модернізували устатковання, прилади й інструменти, сировину, матеріали;

– якщо вони порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що призвело до травм, аварій, пожеж тощо;

– при перерві в роботі понад 30 днів — для робіт підвищеної небезпеки, понад 60 днів — для решти робіт.

Хто проходить

Позаплановий інструктаж проходять працівники незалежно від професії, посади, виду виконуваної роботи.

Студенти, учні, курсанти, слухачі проходять такий інструктаж під час трудового та професійного навчання, якщо порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що могло призвести або призвело до травм, аварій, пожеж тощо.

Хто проводить

Позаплановий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт — начальник структурного підрозділу, майстер — або фізична особа, яка використовує найману працю.

Для того щоб висвітлити окремі питання програми позапланового інструктажу, можна залучати фахівців: інженера-еколога; особу, відповідальну за електрогосподарство; особу, відповідальну за протипожежний стан підприємства; інженера з охорони праці; медичного працівника; юриста; фахівця відділу кадрів тощо.

Як проводять

Позаплановий інструктаж проводьте індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху на робочому місці або в кабінеті охорони праці.

Обсяг, зміст, тривалість позапланового інструктажу та перелік працівників, яким необхідно провести цей інструктаж, визначайте в кожному окремому випадку залежно від причин його проведення.

Проводьте інструктаж за окремими інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, охорони довкілля. До інструкцій вносьте зміни та/чи доповнення у зв’язку з аваріями, пожежами, нещасними випадками, забрудненням довкілля тощо. Також рекомендовано використовувати схеми структурних підрозділів, схеми евакуації в разі пожежі, плакати, навчальні посібники, відеоматеріали тощо.

Позаплановий інструктаж проводьте до початку роботи в тих умовах, що змінилися.

Після того як відповідальна особа провела інструктаж, вона перевіряє у працівників знання та навички безпечних методів роботи. Працівника, який відповів на запитання, показав необхідні навички й прийоми, вважайте таким, що пройшов позаплановий інструктаж. Тож можете допустити його до самостійної роботи.

Факт, що працівник пройшов позаплановий інструктаж і отримав допуск до самостійної роботи, фіксуйте в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Обов’язково вкажіть у журналі причину інструктажу.

Позаплановий інструктаж не скасовує чергового повторного інструктажу.

Працівника, який показав незадовільні результати перевірки знань і навичок, відстороніть від роботи. Протягом 10 днів він має повторно пройти позаплановий інструктаж і перевірку знань.

Цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж із охорони праці проводьте, щоб ознайомити працівника з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами в разі:

– робіт, на які відповідно до законодавства оформлюють наряд-допуск, наказ або розпорядження;

– ліквідації аварій, пожеж, стихійного лиха.

Хто проходить

Цільовий інструктаж проходять працівники незалежно від професії і посади, якщо вони працюватимуть за нарядом-допуском, наказом або розпорядженням.

Це, зокрема:

– працівники підприємства, яких прийняли на постійну або тимчасову, сезонну роботу;

– як на основну роботу, так і як сумісників;

– що заміщають тимчасово відсутніх працівників;

– працівники інших організацій, які беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

– студенти й учні, що проходять виробниче навчання або практику.

Хто проводить

Цільовий інструктаж проводить безпосередній керівник робіт — начальник структурного підрозділу, майстер — або фізична особа, яка використовує найману працю.

Для того щоб роз’яснити окремі питання програми інструктажу, можна залучати фахівців: особу, відповідальну за електрогосподарство; особу, відповідальну за протипожежний стан підприємства; інженера з охорони праці; медичного працівника тощо.

Обсяг і зміст цільового інструктажу залежать від виду робіт, що виконуватимуть працівники. Його можуть визначити інженер з охорони праці, інженер із пожежної безпеки, інженер-енергетик, інженер-еколог тощо.

Як проводять

Цільовий інструктаж проводьте індивідуально з окремим працівником або з групою працівників безпосередньо перед початком роботи або напередодні:

– за наказом/розпорядженням/вказівкою керівника підприємства;

– за розпорядженням/вказівкою керівників структурних підрозділів.

Інструктаж можна проводити за програмами або окремими інструкціями з охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, охорони навколишнього середовища.

Цільовий інструктаж має форму лекції-бесіди. Під час занять особа, що проводить інструктаж, ознайомлює працівника з локальними нормативними актами й інформаційними матеріалами за програмою та відповідає на запитання.

Перевірку знань — усне опитування або за допомогою технічних засобів — здійснює особа, яка проводила інструктаж. Вона також перевіряє у працівників навички й прийоми, як безпечно виконувати роботу.

Працівника, який відповів на запитання та показав необхідні навички, вважайте таким, що пройшов цільовий інструктаж. Тож можете допустити його до самостійної роботи.

Про те, що працівник пройшов цільовий інструктаж і має допуск до самостійної роботи, особа, яка проводила інструктаж, робить запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Вкажіть причину цільового інструктажу під час його реєстрації в журналі.

У разі робіт, на які оформлюєте наряд-допуск, цільовий інструктаж реєструйте в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів — не обов’язково.

Перевірка знань

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань — усне опитування або за допомогою технічних засобів. Перевірку знань, а також перевірку набутих навичок безпечних методів праці здійснює особа, яка проводила інструктаж.

У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проведіть інструктаж і повторну перевірку знань.

Не допускайте до самостійної роботи працівника, який показав незадовільні результати перевірки знань після цільового інструктажу. Повторну перевірку знань проводити не дозволено.

Про те, що провели первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі та допустили працівника до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу пронумеруйте, прошнуруйте та скріпіть печаткою за її наявності.

Голова МК профспілки                                     Олександр ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.