Лист № 230 від 16.10.2020р., надає інформацію як правильно і вчасно застосувати чинне законодавство України з питань атестації педагогічних працівників.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію як правильно і вчасно застосувати чинне законодавство України з питань атестації педагогічних працівників.

Повна загальна середня освіта зазнала суттєвих змін, відповідно і повноваження педагогічної ради дуже змінилися. Особливо багато виникає запитань, як діяти атестаційним комісіям з урахуванням старого і нового законодавства та як не помилитись під час атестації.

Кожен, хто займається атестацією, мусить опрацювати дуже велику кількість документів. Але проблема ще й в тому, що в нашому законодавстві немає нового типового положення про атестацію педагогічних працівників. І хоча 30 вересня, Кабінет Міністрів України затвердив державний стандарт базової середньої освіти для 5-9 класів, він запрацює лише з 2022 року.

Атестація педагогічних працівників відбувається у п’ятирічний міжатестаційний період часу. Ми маємо розуміти, що атастація дорівнює гроші. Кожна помилка матиме відповідні санкції. З січня 2020 року змінилося законодавство, тож відтепер за кожне порушення трудового законодавства сума штрафу складатиме у розмірі однієї мінімальної зарплати.

Перший документ, який варто опрацювати — це Закон України «Про освіту», який був прийнятий у вересні 2017 року.

І. Загальні положення проведення атестації

Із Закону України «Про освіту»:

кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання);

компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Із наказу МОН України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»:

Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти вищої навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники (далі – освітні та інші заклади).

1.7. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і закладів освіти.

Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення закладу вищої освіти.

1.9. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніше як через два роки після присвоєння попередньої.

Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків.

  1. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій

2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників в освітніх та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів.

2.2. Атестаційні комісії I рівня створюються у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров’я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники.

2.6. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) закладу освіти або відповідного органу управління освітою. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ.

2.7. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб. До складу атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ, організацій об’єднань громадян (за згодою).

2.8. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися. 

2.9. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

2.10. Якщо кількість педагогічних працівників освітнього та іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.

III. Організація та строки проведення атестації

3.1. Щороку до 10 жовтня керівники освітніх та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

3.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки.

Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

3.3. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців (далі – учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу тощо.

 

Голова МК профспілки                                                            О. Дзюба

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.