Лист № 343 від 06.11.2019р., роз’яснення чи залежить розмір мінімальної заробітної плати від посади працівника.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення чи залежить розмір мінімальної заробітної плати від посади працівника.

Регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності здійснюється державою шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників відповідно до статті 8 Закону України «Про оплату праці».

Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати визначені статтею 9 Закону України «Про оплату праці». Так, розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров’я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості. Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням вироблених шляхом переговорів пропозицій спільного представницького органу об’єднань профспілок і спільного представницького органу об’єднань організацій роботодавців на національному рівні відповідно до статті 10 Закону України «Про оплату праці». Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшено в разі зменшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Відповідно до частин першої та другої статті 95 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах, та, згідно ст. 3 Закону України «Про оплату праці» є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці; розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати. У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Основою для нарахування заробітної плати працівника є посадовий оклад займаної ним посади, встановлений тарифною сіткою (штатним розписом) підприємства, який, згідно ст. 96 КЗпП України встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, який у 2019 році становить 1921,00 гривні. Штатний розпис, згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 № 162/06/187-07 — це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розписі містяться назви посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді.

Мінімальна заробітна плата для будь-якої посади розраховується виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника, доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці та потрібна бути не меншою, за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, а саме — 4173,00 гривні у місячному розмірі та 25,13 гривні — у погодинному, що визначено ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Розміри посадових окладів повинні встановлюватись залежно від складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників, тобто, з урахуванням відповідних розділів та кодів професій, згідно Класифікатору професій України, у якому перелічені усі наявні в державі професії та кожній окремій професії чи її групі наданий код. Професії поділені на розділи у відповідності до кваліфікації працівника, рівня освіти та спеціалізації, складності професійних завдань та обов’язків, необхідності використання інструментів чи устаткування, продукції, яка виробляється, або послуг, що надаються. Отже, роботодавцем визначається, наприклад, коефіцієнт, який, на виконання вимог статті 96 КЗпП України, застосовується до посадових окладів з метою додержання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень (розділів Класифікатору професій України, розрядів, категорій працівників) або інший спосіб дотримання такого співвідношення. Наприклад, відповідно до Класифікатору професій України, код професії «Флорист» — 7331, професія відноситься до сьомого розділу «Кваліфіковані робітники з інструментом». Посадовий оклад флориста має бути встановлений у розмірі, не меншому за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та перевищувати розміри окладів посад, які відносяться до восьмого розділу Класифікатору професій України «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин», наприклад застосувавши коефіцієнт такого перевищення.

Підсумовуючи викладене, повідомляємо, що розмір мінімальної заробітної плати, відповідно до чинного законодавства України, не залежить від посади працівника. Однак, враховуючи, що основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати працівників є затверджена штатним розписом тарифна сітка, розміри посадових окладів мають бути встановлені з урахуванням показників, за якими відрізняються обов’язки працівників відповідних посад.

 

Голова МК профспілки                                                                О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.