Лист №67 від 25.02.2019р., про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр

Завантажити (PDF, 149KB)


Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжшкільний ресурсний центр, що додається.

2. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 1993 року № 430 “Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 грудня 1993 року за № 177.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 4 цього наказу, який набирає чинності з 28 вересня 2022 року. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби якості освіти України Р. В. Гурак В. о. Голови Державної регуляторної служби України В. П. Загородній Виконавчий директор Асоціації міст України О. В. Слобожан ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 09 листопада 2018 року № 1221 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2019 р. за № 63/33034

ПОЛОЖЕННЯ
про міжшкільний ресурсний центр

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні засади створення та діяльності міжшкільних ресурсних центрів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:
• міжшкільний ресурсний центр (МРЦ) – юридична особа, що здійснює ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, а також забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм;
• пересувні лабораторії МРЦ – рухомі, мобільні лабораторії, призначені для забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, матеріально-технічної бази МРЦ. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

3. Засновником (засновниками) МРЦ можуть бути фізичні особи та/або юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

4. МРЦ є юридичною особою, що діє на підставі статуту, має рахунки у фінансових установах, самостійний баланс.

5. Статут МРЦ затверджується його засновником (засновниками). Права і обов’язки засновника (засновників) МРЦ визначаються Законом України “Про освіту”, іншими законами України, статутом МРЦ.

6. МРЦ можуть мати статус закладу освіти, якщо основним видом його діяльності є освітня діяльність. МРЦ, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, можуть забезпечувати здобуття освіти на відповідному рівні. МРЦ, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, можуть надавати на договірній основі відповідні освітні послуги за кошти фізичних або юридичних осіб.

7. Трудовий колектив МРЦ може складатися з керівника МРЦ, педагогічних та інших працівників. На працівників МРЦ, які здійснюють викладацьку діяльність та/або мають педагогічне навантаження, поширюються вимоги до педагогічних працівників, встановлені Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. Штатні розписи МРЦ затверджуються їх засновником (засновниками).

8. МРЦ для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, здійснювати співпрацю у рамках державно-приватного партнерства, входити до складу освітніх округів у порядку, визначеному законодавством.

II. Освітній процес у МРЦ

1. МРЦ здійснюють спільну діяльність із закладами освіти для виконання вимог державних стандартів загальної середньої освіти. МРЦ можуть відповідно до цивільно-правових угод, укладених із закладами освіти, фізичними та юридичними особами, забезпечувати поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної (курсів за вибором, факультативів профорієнтаційного та іншого спрямування) складових освітніх програм (навчальних планів), навчання учнів (вихованців) за мережевою формою здобуття освіти. Заклади освіти, які направляють учнів (вихованців) до МРЦ, передають йому відповідно до цивільно-правових договорів педагогічне навантаження з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану, в обсязі якого забезпечується якісне оволодіння обраного напряму навчання.

2. Освітній процес у МРЦ може здійснюватися відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку освітніх програм, на підставі навчальних планів МРЦ та/або навчальних планів закладів освіти, з якими укладено відповідні цивільно-правові договори.

3. Учасниками освітнього процесу в МРЦ є учні (вихованці), слухачі, педагогічні працівники, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки або інші законні представники, представники інших закладів освіти, підприємств, установ, організацій, які беруть участь в його роботі. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, а також статутом, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку МРЦ.

4. З метою забезпечення вивчення окремих предметів МРЦ може створювати учнівські теплиці, зимові сади, виробничі майстерні, стаціонарні та пересувні лабораторії, укомплектовані необхідними дидактичними матеріалами, засобами навчання та навчальним обладнанням, у тому числі приладами, пристроями та матеріалами.

5. МРЦ може сприяти вибору учнями напряму профільного навчання у ліцеях шляхом:
• проведення профорієнтаційної роботи серед учнів (вихованців);
• розроблення індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням індивідуальних особливостей учнів (вихованців), їх інтересів, потреб ринку праці та майбутніх ризиків побудови кар’єри;
• впровадження професійно-спрямованих курсів за вибором, факультативів, гуртків;
• проведення інформаційних та консультаційних заходів. Для учнів (вихованців) МРЦ забезпечує умови для перевірки можливостей самореалізації в різних видах професійної діяльності. 6. Навчальний рік у МРЦ незалежно від підпорядкування та форми власності починається 01 вересня поточного року і завершується не пізніше 01 липня наступного року. 7. Структура навчального року встановлюється МРЦ у межах часу, передбаченого освітньою програмою (навчальним планом), та погоджується із закладами освіти відповідно до укладених цивільно-правових договорів. 8. Зарахування учнів (вихованців) до МРЦ здійснюється наказом його керівника на підставі відповідної заяви батьків, інших законних представників учнів (вихованців). Навчальні класи (групи) формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством України, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до МРЦ. Формування навчальних класів (груп) завершується не пізніше 15 вересня поточного року.

III. Пересувні лабораторії МРЦ

1. На базі пересувної лабораторії МРЦ може здійснюватися проведення різних видів практичних робіт з біології, фізики, хімії, інтегрованих курсів природничих наук, інформатики тощо.

2. Функціонування пересувних лабораторій МРЦ здійснюється з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарногігієнічних правил та норм. Засоби навчання та навчальне обладнання, що використовуються у пересувній лабораторії МРЦ, повинні мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або технічний паспорт на виріб, та/або декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів; бути укомплектованими інструкціями про використання та зберігання, викладеними українською мовою, та обов’язковим методичним забезпеченням для демонстраційних, практичних та лабораторних робіт відповідно до освітньої програми.

3. Керівник МРЦ визначає працівника (працівників) з числа працівників МРЦ, відповідального(их) за організацію роботи пересувної лабораторії МРЦ та реалізацію на її базі системи науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

IV. Управління МРЦ

1. Управління МРЦ в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють засновник (засновники), керівник, колегіальний орган управління, колегіальний орган громадського самоврядування та інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами.
2. Система управління МРЦ визначається установчими документами, що мають передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління МРЦ та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.
3. Безпосереднє управління МРЦ здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади засновником (засновниками) МРЦ або уповноваженим ним органом з дотриманням вимог законодавства.
Посаду керівника МРЦ може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Перевірка та оцінювання якості освітніх і управлінських процесів у сфері загальної середньої освіти МРЦ здійснюються Державною службою якості освіти України та її територіальними органами шляхом проведення інституційного аудиту.
5. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, здійснюються відповідно до законодавства.

V. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність МРЦ

1. До матеріально-технічної бази МРЦ належать будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інше майно, вартість яких відображено у балансі.
Утримання та розвиток матеріально-технічної бази МРЦ, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів його засновника (засновників).
2. Майно, закріплене за МРЦ державної або комунальної форми власності, належить йому на праві оперативного управління.
3. Фінансування МРЦ здійснюється його засновником (засновниками) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
Фінансово-господарська діяльність МРЦ здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативних актів.
4. МРЦ має право придбати та орендувати необхідне обладнання й інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників, відповідно до законодавства
України.
5. За рішенням засновника (засновників) або уповноваженого ним(и) органу бухгалтерський облік та фінансова звітність МРЦ державної та комунальної форм власності може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію органу, у сфері управління якого перебуває МРЦ.

VI. Міжнародне співробітництво

1. МРЦ має право встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, окремими громадянами за межами території України, укладати договори про співробітництво для досягнення мети діяльності, виконання завдань та здійснення функцій МРЦ відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2. МРЦ має право укладати договори із закладами освіти інших країн про обмін педагогічними працівниками, учнями (вихованцями), слухачами, проводити спільні заходи (конференції, конкурси тощо), а також бути членом міжнародних організацій відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освіти А. О. Осмоловський

 

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.