Лист № 78 від 29.03.2021р., надає інформацію про посадові інструкції.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про посадові інструкції.

Кожен працівник повинен знати свої права та обов’язки на робочому місці. Для цього створюється кадровий документ під назвою посадова інструкція. Його необхідність обумовлена положеннями статті 29 Кодексу законів про працю, де визначено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і обов’язки. Тому під час прийняття на роботу роботодавець роз’яснює працівникові його трудову функцію відповідно до його конкретної роботи, кваліфікації, права та обов’язки, зафіксовані в посадовій інструкції.

Що таке посадова інструкція?

Посадова інструкція — це документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці.

Важливо! Посадова інструкція — це обов’язковий кадровий документ, що регулює організаційно-правовий статус працівника та визначає конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, потрібні для забезпечення ефективної роботи працівником.

Роботодавець зобов’язаний мати в наявності відповідно до норм законодавства розроблені посадові інструкції працівників.

Посадові інструкції складаються для всіх посад (професій), зазначених у штатному розписі.

Звертаємо увагу! Посадова інструкція складається на посаду (професію), передбачену в штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду. Саме тому достатньо буде однієї посадової інструкції конкретної професії для двох і більше працівників.

Усі посадові інструкції, які розробляються на підприємстві, мають бути взаємопов’язаними, щоб не допускати дублювання функцій працівників.

Як розробляється посадова інструкція?

При складанні посадової інструкції слід враховувати:

 • Національний класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій);
 • Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник);
 • рекомендації до складання посадової інструкції;
 • організаційні документи підприємства;
 • колективний договір (статут);
 • правила внутрішнього трудового розпорядку.

Слід зазначити, що найменування роботи (професії або посади), яке зазначено в посадовій інструкції працівника, має відповідати штатному розписові, наказу про прийняття на роботу та розроблятися на основі Класифікатора професій, з урахуванням Довідника.

Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий — у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівникові видається під підпис копія посадової інструкції.

Посадові інструкції затверджуються наказом (розпорядженням) керівника або уповноваженого ним органу.

Важливо! Посадові інструкції розробляються для працівників, які належать до професійних категорій керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців (професії, коди яких починаються з 1–4 Класифікатору професій), а робочі інструкції — для працівників, які належать до категорії робітників (робітничих професій) (професії, коди яких починаються з 5–9 Класифікатору професій).

Після того, як посадова інструкція буде затверджена, вона обов’язково має бути доведена до відома працівника під підпис.

Якою є структура посадової інструкції?

Як правило, посадова інструкція складається з таких розділів:

 • У розділі «Загальні положення» наводяться дані про сутність, особливості і мету робіт, порядок укладення та припинення трудового договору, класифікаційні критерії, визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації, додаткові відомості про посаду, професію або роботи працівника тощо.
 • У розділ «Завдання та обов’язки» наведено типові професійні завдання, обов’язки та повноваження для певної посади, посилання на галузь необхідних знань.
 • У розділі «Права» визначаються і наводяться делеговані працівникові правові засоби, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов’язків.
 • Розділ «Відповідальність» містить показники особистої відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів, яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної діяльності за вказаною посадою, професією або роботою.
 • У розділі «Повинен знати» наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов’язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних обов’язків.
 • У розділі «Кваліфікаційні вимоги» визначено відповідно до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи.
 • Розділ «Взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою» розкриває взаємовідносини та зв’язки з іншими працівниками в підрозділі і за його межами, умови заміщення в разі відсутності тощо.

Складання та внесення змін до посадової інструкції

В абзаці шостому п. 6 Загальних положень Довідника йдеться про те, що проект робочої інструкції (у т. ч. зміни до неї) має бути погоджений з виборним органом профспілкової організації. Основою для цього слугують повноваження виборного органу первинної профспілкової організації: вирішення разом з роботодавцем питань умов праці, запровадження, перегляду та змін норм праці, робочого часу і часу відпочинку, проведення надурочних робіт, правил внутрішнього трудового розпорядку, питань охорони праці та інші права (стаття 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Відповідно до положень Довідника до посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни.

Важливо! Довідником не передбачається видання нової робочої інструкції, лише внесення змін та доповнення на що відповідно потрібна згода працівника.

Відповідальність за відсутність посадових інструкцій

Відсутність посадових інструкцій для посад, що передбачаються в штатному розписі, слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке власник або уповноважений ним орган може нести відповідальність згідно із законодавством штраф у розмірі мінімальної зарплати за кожне таке порушення. (стаття 265 Кодексу законів про працю України).

Відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення за інші порушення вимог законодавства про працю передбачено накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Голова МК профспілки                                                             О. Дзюба

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.