Лист № 147 від 05.06.2020р., надає інформацію щодо оплати праці працівників закладів освіти.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо оплати праці працівників закладів освіти.

Умови оплати праці працівників закладів освіти визна­чаються згідно з наказом Міністер­ства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядку­вання умов оплати праці та затвер­дження схем тарифних розрядів пра­цівників навчальних закладів, уста­нов освіти та наукових установ» (да­лі — наказ № 557), розробленим на виконання постанови Кабінету Мініс­трів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на ос­нові Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівни­ків установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та Інструкцією про порядок обчис­лення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Мі­ністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструк­ція), яка застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом № 557.

Так, схему тарифних розрядів по­сад працівників закладів освіти за­тверджено додатком 12 до наказу № 557, зокрема комірнику встанов­лено 1—2 тарифний розряд на осно­ві Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці.

Право встановлювати конкретний тарифний розряд надано керівнику на­вчального закладу (п. 2 наказу № 557).

Згідно з п. 33 Інструкції керівники закладів і установ освіти за погоджен­ням із профспілковими комітетами можуть установлювати доплати робіт­никам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу) і до 24% тарифної ставки (по­садового окладу) на роботах з осо­бливо важкими та шкідливими умова­ми праці в порядку і на підставі перелі­ку робіт, передбачених у додатку № 9.

Зазначені доплати включаються до середньої заробітної плати у всіх ви­падках її обчислення.

 Голова МК профспілки                                                                 О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.