Лист № 149 від 05.06.2020р., надає інформацію щодо порядку роботи сумісників та оплата їхньої праці.

Головам ППО

   Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо порядку роботи суміс­ників та оплата їхньої праці.

Порядок роботи сумісників та оплата їхньої праці регу­люється постановою Кабінету Мініс­трів України від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом пра­цівників державних підприємств, ус­танов і організацій» (зі змінами) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників держав­них підприємств, установ і організа­цій, затвердженим наказом Мінпра­ці, Мін’юсту і Мінфіну України від 28.06.93 р. № 43.

Сумісництвом вважається вико­нання працівником, крім своєї основ­ної, іншої регулярної оплачуваної ро­боти на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприєм­стві, в установі, організації або в гро­мадянина за наймом.

Тривалість роботи за сумісниц­твом не може перевищувати чоти­рьох годин (0,5 ставки) надень і пов­ного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за су­місництвом протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Відповідно до ст. 1021 КЗпП та ст. 19 Закону України «Про оплату праці» працівники, які працюють за сумісництвом, працівники держав­них підприємств, установ, організа­цій одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Таким чином, працівники держав­них підприємств, установ й організа­цій (далі — підприємства), що пра­цюють за сумісництвом, нарівні з ін­шими працівниками підприємства мають право на оплату праці відпо­відно до чинного законодавства.

Ураховуючи зазначене, працівник, шо працює на повну ставку(40год/т), має право працювати за сумісництвом на 0, 25 ставки.

 

Голова МК профспілки                                          О. Дзюба

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.